"The environment is a political issue" Zminijietna – Voice of the Left

Press Release: 29/02/08
Stqarrija Stampa: 29/02/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Zminijietna – Voice of the Left expressed its satisfaction that the environment is one of the main themes in the respective electoral campaigns of the political parties in the upcoming general election. Zminijetna said that concrete solutions are required to safeguard the environment whilst ensuring social justice.  

Zminijietna said that a new Government should adopt environmental policies that are sustainable and the defend the common good. This should not result in more burdens on workers in the form of regressive taxes, unjust surcharges and other measures which increase inequality.

“Energy provision should remain under central planning and should remain State property. Clean, sustainable and affordable methods should be encouraged. While the Government should take ecological responsibility to invest in alternative energy, Malta should not be characterised by a social divide between those who can pay for energy consumption and those who are making large sacrifices for basic needs such as use of heaters”. 

"Zminijietna – Voice of the Left also believes that State investment in public transport should increase so that this could be more accessible, cheaper and more efficient, thus resulting in less pollution and traffic congestion. This sector has been given too little importance by respective governments”.

Zminijietna also spoke about the excessive amount of vacant properties and destructive development in Malta.

“ODZ land should be revised and reduced. MEPA requires massive reform in the way decisions are taken, thus requiring greater participation by civil society in decision making processes. Yet, in the last instance, no Government should wash its hands off environmental and social responsibilities”.

"Malta also requires policies which result in more affordable housing prices. This requires subsidies on loans for the purchase of first properties and more affordable social housing provided by the State on a wider level. We maintain that speculation of buildings and land should be reduced, through measures such as taxation from the third vacant property onwards. We oppose further liberalisation in the housing sector, as this will result in problems and serious difficulties for thousands of families”, added the leftist NGO.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 9989 4634

"L-Ambjent hi kwistjoni politika" Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Zminijietna - Lehen ix-Xellug esprimiet is-sodisfazzjoni taghha li l-ambjent huwa temi principali fil-kampanji rispettivi tal-partiti politici ghall-elezzjoni generali. Izda Zminijietna sahqet li jinhtiegu soluzzjonijiet konkreti sabiex jigi ssalvagwardjat l-ambjent u fl-istess hin ikun hemm gustizzja socjali.

Zminijietna qalet li Gvern gdid ghandu  jaddotta politika ambjentali sostenibbli li thares il-gid komuni u fl-istess hin ma titfax iktar pizijiet fuq il-haddiema fil-forom ta’ taxxi rigressivi, 'surcharges' ingusti, u mizuri ohra li jzidu l-inugwaljanza.

"Ghalhekk, il-provista ta’ l-energija ghandha tibqa’ tkun ippjanata centralment u propjeta’ ta’ l-istat, u ghandha tinkoraggixxi metodi nodfa, sostenibbli u affordabbli. Filwaqt li l-Gvern ghandu responsabilita' ekologika li jinvesti f'energija alternattiva, fl-istess hin f'pajjizna ma jistax ikun hemm qasma socjali bejn min jiflah ihallas ghall-konsum ta' l-energija, u min qed jaghmel sagrificcji kbar biex juza htigijiet bazici bhall-heaters".

"Zminijietna - Lehen ix-Xellug issostni li ghandu jizdied l-investiment ta’ l-iStat fit-trasport pubbliku sabiex dan ikun iktar accessibli, irhas u efficjenti, biex b'hekk ikun hemm inqas dhahen u inqas kongestjoni tat-traffiku. Dan is-settur ilu skartat ghal wisq snin minn Gvernijiet rispettivi".

Zminijietna tkellmet ukoll fuq l-ammont eccessiv ta' bini vojt u ta' zvilupp qerriedi f'Malta.

"Ghandha tigi riveduta u mnaqqsa l-art li tippermetti zvilupp barra l-konfini (ODZ). Il-MEPA tinhtieg riforma shiha fil-mod kif jittiehdu d-decizzjonijiet, u tinhtieg partecipazzjoni akbar mis-socjeta' civili fit-tehid tad-decizzjonijiet. Izda fl-ahhar mill-ahhar, l-ebda Gvern m'ghadnu jfarfar idejh mir-responsabilitajiet ambjentali u socjali".

"Tinhtieg ukoll politika li twassal ghal prezzijiet iktar affordabbli fil-qasam tal-housing. Din tirrikjedi - sussidji fuq self ghal xiri ta' l-ewwel dar u iktar housing socjali affordabbli ipprovdut mill-istat fuq livell iktar wiesgha. Nesigu li l-ispekulazzjoni tal-bini u l-artijiet għandha tkun imrażżna permezz ta’ mizuri bhal taxxi fuq it-tielet propjeta’ vojta l-quddiem. Nopponu iktar liberalizmu fi-qasam tal-djar, liema liberalizazzjoni ggib maghha problemi u diffikultajiet serji ghall-eluf ta' familji," tenniet l-ghada xellugija.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page