"Shipyard workers should not become unemployed" Zminijietna

Press Release: 29/07/08
Stqarrija Stampa: 29/07/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left

14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

"Shipyard workers should not become unemployed" Zminijietna

Zminijietna - Voice of the Left urged the Government to ensure that shipyard workers remain in employment and are treated with dignity, rather than being considered as a surplus.

Zminijietna said

"It is ironic that while the Government speaks about the virtues of ageing workers and has extended the pensionable age, the same Government is proposing retirement schemes for shipyards workers".

"Government's proposals are to be objected because, first, workers who are skilled and experienced are being deemed as surplus rather than productive human beings, and second, because it does not make economic sense to introduce retirement schemes when it is not yet clear what direction shall be taken by the Shipyards".

"Zminijietna believes that the employment status of shipyard workers should only be decided upon once plans for Shipyards have been clearly established. Once this is done, Government should ensure that no worker is left unemployed. Such workers should be absorbed in the public sector, carrying out productive work. Government should study creative and innovative solutions in this regard, with full consultation with the workers themselves, with workers' representatives, namely General Workers' Union, and civil society".

David Pisani
Mob 79536914
f/ Zminijietna - Voice of the Left

"Il-haddiema tat-Tarzna m'ghandhomx jispiccaw bla xoghol" Zminijietna

Zminijietna - Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern sabiex jizgura li l-haddiema tat-Tarzna jibqghu b'xoghol u jigu trattati b'dinjita', u mhux jigu meqjusa bhala zejda.

Zminijietna qalet

"Hija ironija li filwaqt li l-Gvern jitkellem dwar il-virtujiet ta' haddiema anzjani u sahansitra zied l-eta' tal-irtitrar, l-istess Gvern qieghed jipproponi skemi ta' irtirar kmieni ghall-haddiema tat-Tarzna".

"Il-proposti tal-Gvern huma oggezzjonabbli, l-ewwelnett minhabba li haddiema b'sengha u esperjenza qed jigu meqjusa bhala zejda u mhux bhala nies b'kapacita' produttiva, u t-tieni minhabba li jaghmilx sens ekonomiku li jigu introdotti skemi ta' irtirar meta ghadu m'huwiex car x'direzzjoni ser tiehu l-azjenda".

"Zminijietna temmen li l-istat ta' xoghol tal-haddiema tat-Tarzna ghandha tigi decizja biss wara li l-pjanijiet ghat-Tarzna jigu stabiliti b'mod car. Meta dan isehh, il-Gvern ghandu jizgura li l-ebda haddiem ma jispicca bla xoghol. Dawn il-haddiema jistghu jigu assorbiti fis-settur pubbliku u jaghmlu xoghol produttiv. Il-Gvern ghandu jistudja soluzzjonijiet kreattivi u innovattivi f'dan ir-rigward, b'konsultazzjoni wiesgha mal-haddiema stess, mar-rapprezentanti tal-haddiema, jigifieri l-General Workers' Union u mas-socjeta' civili".

David Pisani
f/ Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79536914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page