Zminijietna condemns Gaza attacks

Press Release: 29/12/08
Stqarrija Stampa: 29/12/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left

14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna condemns Gaza attacks
Zminijietna, the Voice of the Left, condemned the “criminal attacks” of the Israeli army against the Palestinian people in Gaza, leaving hundreds of people dead or injured. The Palestinians in Gaza have for years also been suffering from Israeli policies which have left them without enough food, medicine and energy, Zminijietna said.
 
According to UN statistics, it added, 65 per cent of the Palestinian people live in poverty and an increasing number of children were dying every day in Jenin and Gaza.
 

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Zminijietna tikkundanna l-aggressjoni militari Izrealita fuq il-poplu Palestinjan gewwa Gaza

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tikkundanna l-attakk kriminali li wettqet l-armata Izraelita fuq il-poplu palestinjan gewwa Gaza dan l-ahhar. Attakk li wassal ghal qtil ta' mijiet ta' nies u ohrajn feruti.

“ Ta' min jinnota li l-Poplu palestinjan gewwa Gaza ilu ghal diversi snin assedjat ukoll minn politika ta’ embargo. Politika li waslet lill-poplu minghajr ebda provista ta’ ikel, medicina u energija. Skond statistika ta' Gnus Maghquda 65% tal-poplu Palestinjan qed jghix fil-faqar,  filwaqt li n-numru ta’tfal li qed imutu ta’ kuljum  fit-toroq ta’ Jenin u Gaza, qieghed kullma jmur dejjem jizdied.”  Filfatt hija l-ewwel darba fl-istorja fejn sanzjonijiet gew applikati fuq nazzjon fejn diga qed jghix taht okkupazzjoni militari barranija.

Zminijietna qieghda testendi ukoll is-solidarjeta taghha mall-poplu palestinjan fejn ta' kuljum ghal 60 sena shah qed jkunu mcahdin mill-liberta u sovranita li jghixu bhala Stat Indipendenti.

Zminijietna – Lehen ix-Xelluq ser tippartecipa ghal manifestazzjoni ta’ solidarjeta mal-poplu Palestinjan mtella mill-Moviment Graffitti .

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page