ZMINIJIETNA CONGRATULATES GERMAN LEFT PARTY

Press Release: 30/01/08
Stqarrija Stampa: 30/01/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

ZMINIJIETNA CONGRATULATES GERMAN LEFT PARTY

Zminijietna - Voice of the Left congratulated the German Left Party after it made huge advances in elections to two western state legislatures in Germany. Zminijietna said that this confirms the important role of the Left in contemporary European politics.

In a letter to the Left Party, Zminijietna - Voice of the Left said

"The Left Party's socialist positions in favour of redistribution of wealth, the end of privatization and workers' codetermination are having their positive effects in Germany. The same can be said for the Left Party's positions for a democratisation of the European Union and opposition towards neo-liberalism and militarism. Zminijietna - Voice of the Left supports these positions."

"The success of the Left Party confirms the important role of the Left in contemporary European politics, from North to South and West to East", added Zminijietna - Voice of the Left.

The Left Party was elected state parliament in Lower Saxony, winning 7.1 per cent of the vote, and just exceeded the 5 per cent threshold needed to enter the legislature in Hesse. This adds to another recent success of the German Left Party. In Leipzig voters in a referendum backed the Party's opposition to the  privatisation of the local electricity utility. The party is also represented in the Bundestag where it is currently the fourth largest faction, holding 54 of the 614 seats. The Left Party is a member of the Party of the European Left and of the European United Left–Nordic Green Left group in the European Parliament

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 9989 4634

ZMINIJIETNA TIFRAH LILL-PARTIT TAX-XELLUG GERMANIZ

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ferhet lill-Partit tax-Xellug Germaniz wara li ghamel avvanzi kbar fl-elezzjonijiet f’zewg stati tal-punent fil-Germanja. Zminijietna qalet lid an jikkonferma r-rwol importanti tax-Xellug fil-politika kontemporanja Ewropea.

F’ittra lill-Partit tax-Xellug, Zminijietna qalet

"Il-pozizzjonijiet socjalisti tal-Partit tax-Xellug favur ir-ridistribuzzjoni tal-gdid, it-tmiem tal-privatizazzjoni, u d-demokrazija fuq ix-xoghol qed ikollhom effett pozittiv fil-Germanja. L-istess jista’ jinghad ghall-pozizzjonijiet tal-Partit tax-Xellug favur demokratizazzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea u oppozizzjoni ghal-politika neo-liberali u ghall-militarizmu. Zminijietna – Lehen ix-Xellug tappoggja dawn il-pozizzjonijiet”.

"Is-success tal-Partit tax-Xellug jikkonferma l-importanza tax-Xellug fil-politika Ewropea, f’kull parti ta’ l-Ewropa”, sahqet Zminijietna – Lehen ix-Xellug.

Il-Partit tax-Xellug gie elett fil-parlament ta’ Saxonia t’isfel, b’7.1% tal-voti, u gab ftit iktar minn 5% f’Hesse, biex gie elett ukoll. Il-Partit dan l-ahhar kellu success iehor meta f’Lepzig il-votanti appoggjaw ir-referendum kontra l-privatizazzjoni tal-kumpanija lokali ta’ l-elettriku. Il-Partit huwa rapprezentat ukoll fil-Bundestag fejn ghandu 54 minn 614 siggu, u fejn hu r-raba l-ikbar partit. Il-Partit tax-Xellug huwa membru tal-Partit Ewropewt tax-Xellug u tal-blokk Xellugi fil-Parlament Ewropew.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page