BUDGET PROPOSALS  – ZMINIJIETNA VOICE OF THE LEFT

Press Release: 30/09/08
Stqarrija Stampa: 30/09/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

EU MARITIME PACKAGE SHOULD GUARANTEE SAFETY AT SEA

Zminijietna – Voice of the Left urged the Maltese Government to put safety first in the forthcoming Council of Transport Ministers meeting on the 3rd Maritime Package. 

Zminijietna said

"EU transport Ministers must take clear decisions to prevent a repeat of incidents such as the Erika and Prestige disasters. The lives of sailors and passengers have been lost due to lack of clear safety rules and measures. Malta has a special responsibility in this area as it has one of the largest registered shipping fleets in the world”.

“We call on the EU Council of Transport Ministers to reach a common position which guarantees security. We disagree with the fact that Member States are trying to block European legislation by referring to rules in the International Maritime Organization (IMO), which they have not adopted into national legislation themselves. Action is needed now before Europe is hit by another disaster at sea”.

Zminijietna added that various irresponsible ship-owners were resorting to low cost methods by sending unworthy vessels to sea causing accidents and pollution, and by making use of cheap labour. This sector should be characterised by higher social standards and by the implementation of the polluter pays principle, especially for vessels that discard fuel and waste overboard or otherwise pollute the seas. Crews must also be protected against punishment for negligence that is not their fault.

Zminijietna added that it is supporting proposals relating to this sector which were put forward by the International Labour Organisation and of the Left and Green groups in the European Parliament. The European Parliament has recently deplored the negligence of Member state ministers in this area.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

IL-PAKKETT MARITTIMU TA’ L-UE GHANDU JIGGARANTIXXI S-SIGURTA’ FUQ IL-BAHAR

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern Malti biex jaghti priorita lis-sigurta’ fil-laqgha li jmiss tal-Ministri Ewropej tat-Trasport dwar it-tielet pakkett Marittimu.

Zminijietna qalet

"Il-Ministri Ewropej tat-Trasponrt ghandhom jiehdu decizzjonijiet cari sabiex jigu evitati dizastri bhal ta’ l-Erika u l-Prestige. Bahhara u passiggiera mietu minhabba nuqqas ta’ regoli u mizuri cari dwar is-sigurta’. Malta ghandha responsabilita’ specjali f’dan il-qasam minhabba li ghandha wahda mill-ikbar flotot registrati fid-dinja”.

“Nappellaw lill-Kunsilli tal-Ministri Ewropej tat-Trasport biex jilhqu pozizzjoni komuni favur is-sigurta’. Ma naqblux mal-fatt li pajjizi msiehba fl-UE qed jipprovaw jimblokkaw legislazzjoni Ewropea billi jirreferu ghar-regoli tal-Organizazzjoni Marittima Internazzjonali, liema regoli ma gewx addotti f’legizlazzjoni nazzjonali. Tehtieg azzjoni sabiex jigu evitati dizastri fil-bahar”.

Zminijietna sahqet li sidien irresponsabbli ta’ vapuri qed juzaw metodi irhas billi juzaw vapuri ta’ livell baxx li joholqu l-incidenti u tniggiz zejjed, u billi jaghmlu uzu mic-cheap labour. Dan is-settur ghandu jigi karatterizzat minn livelli socjali iktar gholja u mill-implimentazzjoni tal-principju li min ihammeg ihallas, specjalment ghal vapuri li jarmu l-fuel u skart taghhom fil-bahar. Il-haddiema ta’ dawn il-vapuri ghandhom jigu protetti minn pieni ghal affarijiet li ma sarux tort taghhom”.

Zminijietna qalet li tappoggja proposti mressqa f’dan il-qasam mill-Organizazzjoni Internazzjonali tax-Xoghol u tal-gruppi xellugin u hodor fil-Parlament Ewropew. Il-parlament Ewropew dan l-ahhar iddepplora in-negligenza f’dan il-qasam tal-Ministri ta’ pajjizi msiehba.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page