Latest issue of Zminijietna:  new and revamped format

Press Release: 02/04/09
Stqarrija Stampa: 02/04/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Latest issue of Zminijietna:  new and revamped format

Zminijietna, the Leftist trimester gazette, is back with a new format. It is for sale in more than twenty different localities around Malta. It is the official mouthpiece of Zminijietna – Voice of the Left with the scope to analyse social, economical and political issues from a Leftist perspective.

The leading articles of Zminijietna’s latest issue are an analysis of the employment question in Malta and the EU by Christopher Cutajar; an interview with PL’s Deputy Leader Dr. Toni Abela on the party’s operations within its structures and its believes on various topics; James Debono shows how history is being misread as regarding the Middle East; whilst Michael Briguglio writes about ecological politics for a social Europe.

Richard Mifsud proposes the socialist alternative, whilst Andre’ Damato analysed Marx and Engels writings on religion. David Pisani sheds light on the way how workers’ collective bargaining is being threatened in the EU.  Other contributors include Steve Borg, Reno Cardona, Alfred Consiglio, Mary Anne Zammit and Moviment Graffitti.

Those who are interested to contribute in Zminijietna should send do so by 21st April, 2009 either by post to Editor – Zminijietna, 14/8, Vincenti Bldgs, Strait Str, Valletta or else electronically to chriscut@onvol.net

To subscribe in Zminijietna one should send EUR 2.50 for a year or EUR 5 for 2 years, to the aforementioned postal address.

Christopher Cutajar
Editor Zminijietna
Zminijietna – Voice of the Left

Stqarrija Stampa - L-ahhar harga ta’ Zminijietna: format u dehra gdida

Zminijietna, gazzetta li tohrog kull tliet xhur, qieghda ghall-bejgh b’format gdid. Tista’ tinstab f’il fuq minn ghoxrin lokalita’ differenti. Zminijietna hija mahruga minn Zminijietna – Lehen ix-Xellug bl-iskop li tanalizza qaghdiet socjali, politici u ekonomici b’perspettiva Xellugija.

L-artikli principali ta’ din l-ahhar harga jitrattaw analizi tal-qaghda tal-impjiegi f’Malta u l-UE minn Christopher Cutajar; intervista ma’ Dr Toni Abela Deputat Mexxej tal-PL rigward l-operat fi hdan il-partit u t-twemmin tal-istess partit fuq diversi temi; James Debono juri kif l-istorja mhux qed tinqara tajjeb rigward il-Lvant Nofsani; filwaqt li Michael Briguglio jikteb dwar politika Ekologika ghall-Ewropa socjali.

Zminijietna tinkludi opinjonisti ohra. Richard Mifsud jipproponi l-alternattiva socjalista, filwaqt li Andre’ Damato janalizza l-kitba ta’ Marx u Engels rigward ir-religjon. David Pisani jixhet dawl fuq kif il-ftehim kollettiv qed jigi mhedded fl-UE. Kontributuri ohra jinkludu Steve Borg, Reno Cardona, Alfred Consiglio,  Mary Anne Zammit u l-Moviment Graffitti.

Dawk interessati li jikkontribwixxu fi Zminijietna ghandhom jaghmlu dan sal-21 t’April li gej, jew bil-posta; Editur – Zminijietna, 14/8, Binjiet Vincenti, Triq id-Dejqa, Valletta, jew b’mod elettroniku; chriscut@onvol.net

Biex jabbona fi Zminijietna wiehed ghandu jibghat EUR 2.50 ghal sena jew EUR 5 ghal sentejn fl-indirizz imsemmi.

Christopher Cutajar
Editur Zminijietna
Zminijietna – Lehen ix-Xellug

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page