Zminijietna supports Unions' call for a revision in water and electricity bills

Press Release: 03/03/09
Stqarrija Stampa: 03/03/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna supports Unions' call for a revision in water and electricity bills

Zminijietna – Voice of the Left expressed its support to the eleven Unions on their position in favour of social justice with regard to electricity and water tariffs.

Zminijietna appeals to Government to accept Unions' invitation for another meeting on this matter. Government should seriously consider the stand taken by Unions to revise the utility tariffs from beginning of last October. In this regard it is disappointing that the Resources Authority is only now accepting proposals from the public, when the same public is already heavily burdened by utility payments received.

‘Zminijietna – Voice of the Left does not agree with the present system regarding water and electricity bills, as it is regressive and anti-social. We are in favour of a system which safeguards basic consumption through a fixed affordable rate, whilst penalizing wastage'.

'The philosophy of the polluters pay principle is not being applied in a serious, just and equitable manner. Government, through the Resources Authority, is applying a method that does not reflect the reality of thousands of families and small and medium sized businesses. We appeal that Government together with MRA, Enemalta and civil society commission a scientific study on this matter. Through this, Government will be in a position to implement a socially just system that penalises wastage and not careful use of water and electricity'.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914


Zminijietna tappoggja ssejha ta' l-unjins ghar-revizjoni fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet l-appogg taghha lill-hdax il-Unjin ghall-pozizzjoni taghhom favur gustizzja socjali fil-kwistjoni tat-tariffi tad-dawl u l-ilma.

'Zminijietna tappella lill-Gvern sabiex tilqa' l-istedina ta’ l-unjins ghall-laqgha ohra dwar il-kwistjoni. Il-Gvern ghandu wkoll jiehu bis-serjeta' l-pozizzjoni tal-Unjins favur revizzjonijiet mill-kontijiet minn Ottubru li ghadda. F'dan ir-rigward huwa ta’ dizappunt kbir li l-Awtorita' dwar ir-Rizorsi qed tilqa' proposti minghand il-pubbliku wara li l-istess pubbliku diga' huwa msallab bil-kontijiet li rcieva'.

' Zminijietna – Lehen ix-Xellug ma’ taqbilx ma’ sistema kif mhaddma prezentament, li hi wahda rigressiva u anti socjali. Nappellaw sabiex tigi addottata sistema fejn il-konsum baziku jigi mhares b’rata fissa filwaqt li l-hela tigi ppenalizzata gradwalment skond il-konsum.

'Il-filosofija ta’ min jahli ihallas mhux qed tigi applikata b'mod serju, gust u ekwu. Il-Gvern, permezz ta’ l-Awtorita' dwar ir-Rizorsi, qed juza metodu li ma’ jirriflettix ir-realta' ta' eluf ta' familji u negozji zghar u ta' daqs medju. Nappellaw sabiex il-Gvern flimkien ma’ MRA, l-Enemalta u s-socjeta' civili jikkummissjonaw studju xjentifiku fuq din il-materja. B'hekk il-Gvern ikun verament f’qaghda li jaddotta sistema socjalment gusta li tippenalizza l-hela, izda li ma ssallabx li min juza d-dawl u l-ilma bil-ghaqal'.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page