MEPA Reform – Zminijietna’s comments

Press Release: 03/08/09
Stqarrija Stampa: 03/08/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

MEPA Reform – Zminijietna’s comments
 
Zminijietna – Voice of the Left said that the main issue surrounding Government’s MEPA reform proposals is Government’s own direction with regard to the environment and development.
 
‘Through its proposals, Government will simply clearly define a role which it already had, namely controlling MEPA’s policies. Previously, Government used to hide behind MEPA whilst pushing its agenda, as was the case with the land rationalization process’.
 
‘The recently approved permit at Ta’ Xerri il-Bukkett on the Qala Promenade is a case in point, whereby Government’s local plans justified development in an area which was previously classified as ODZ (Outside Development Zone’.
 
‘Zminijietna believes that the Local plans should be revised to stop unsustainable development in ODZ areas, as further anomalies such as the one at Qala promenade will be created’.
 
Zminijietna – Voice of the Left agrees with some of the proposed reforms at MEPA, but in concrete terms one has to see how these will be implemented. Government’s crass disregard of various EU environmental directives – the SEA directive being a case in point, does not augur well for the implementation of MEPA reforms proposed by the same Government. Infact, it is very disappointing to see that the implementation of EU environmental directives is missing from the MEPA reform’.
 
‘Government’s proposal regarding Environmental NGO (ENGO) representation on the MEPA board is an example of co-option and institutionalization. If Government is really in favour of ENGO representation, there should be more than one representative, and these should be chosen by NGOs themselves. Besides, social and cultural NGOs should also be represented on the MEPA board’, added Zminijietna
 
Zminijietna concluded by stating that MEPA reform is all about working in line within its own policies and having accountable decision-makers.
 
‘In both respects, MEPA has failed miserably, and Government’s direction does not augur well. The Nationalist Government has given way to unsustainable development and environmental degradation in the interest of big business interests which are close to the Nationalist Party’, concluded Zminijietna Voice of the Left.
 
David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79536914

Riforma tal-MEPA – Il-Kummenti ta’ Zminijietna
 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li l-kwistjoni principali fil-proposta tal-Gvern ghar-riforma tal-MEPA hija l-istess direzzjoni tal-Gvern fir-rigward ta’ l-ambjent u l-izvilupp.

‘Bil-proposti tieghu, il-Gvern  qieghed simplifikament jiddefenixxi rwol li diga’ kien jokkupa, jigifieri li jikkontrolla il-politika r-regoli tal-MEPA. L-uzanza tal-Gvern kienet li jinheba wara l-MEPA filwaqt li jimbotta l-agenda tieghu, bhalma kien fil-kaz tal-process ta’ l-estenzjoni ta’ zoni ta’ l-izvilupp’.

‘L-approvazzjoni ricenti fil-permess lil Ta’ Xerri l-Bukkett taht il-promenade tal-Qala huwa kaz tipiku, fejn il-pjani lokali tal-Gvern iggustifikaw l-izvilupp f’zona fejn qabel kienu klassifikata bhala ODZ (zona barra l-linja ta’ l-izvilupp)’.

‘Zminijietna temmen li l-ewwel pass ghar-riforma tal-MEPA hi li l-pjani lokali ghandhom jigu r-riveduti sabiex jitwaqqaf kull zvilupp insostenibbli barra l-linja ta’ l-izvilupp, inkella jista’ jkun hemm aktar anomaliji bhal ma hu l-kaz tal-izvilupp that il-promenade tal-Qala’.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug taqbel ma’ uhud mir-riformi proposti, imma fil-konkret wiehed ghandu jara kif dawn ser jigu mplimentati. In-nuqqas tal-Gvern fl-introduzzjoni u l-implimentazzjoni ta’ direttivi ambjentali Ewropej bhal ‘SEA directive’ ma’ tantx jawgura tajjeb fl-implimentazzjoni tar- riforma tal-MEPA, kif propost mill-istess Gvern. F’dan ir-rigward huwa ta’ dizappunt kbir li tara li l-introduzzjoni u l-implimentazzjoni ta’ direttivi ambjentali Ewropej huma nieqsa fir-riforma tal-MEPA’. 

‘Il-propsota tal-Gvern rigward rapprezentanza ta’ l-ghaqdiet ambjentali fuq il-bord tal-MEPA huwa ezempju ta’ istituzzjonalizazzjoni u co-option. Jekk il-Gvern huwa vera favur rapprezentanza ta’ l-ghaqdiet ambjentali, dan ghandu jwassal biex ikun hemm aktar minn rapprezentanza wahda, u din ghandha tkun maghzula mill-ghaqdiet infushom u mhux mill-Gvern.  Barra minn hekk, ghaqdiet socjali u kulturali ghandhom ikunu wkoll rapprezentati fuq il-bord tal-MEPA”, ziedet tghid Zminijietna.

Zminijietna kkonkludiet billi sahqet li riforma tal-MEPA, huwa essenzjali li l-MEPA timxi direttament ma’ regoli taghha u li jkollha persuni kontabbli li jiehdu decizjoniet.

‘F’dawn iz-zewg kwistjonijiet, il-MEPA falliet mizerabilment, u d-direzzjoni tal-gvern ma’ tantx tawgura tajjeb. Id-direzzjoni tal-Gvern Nazzjonalista hija lejn zvilupp insostenibli u degradazzjoni tal-ambjent fl-interess ta’ interessi kummercjali kbar li huma vicin il-Partit Nazzjonalista’. ikkonkludiet Zminijietna.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page