Zminijietna's reaction to Renzo Piano's Valletta proposal

Press Release: 03/09/09
Stqarrija Stampa: 03/09/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna's reaction to Renzo Piano's Valletta proposal

Zmiinijietna - Voice of the Left said that it agrees with certain aspects of Renzo Piano's plans for Valletta, whilst it disagrees with others.

'We welcome the fact that the entrance to Valletta shall be regenerated. Government investment for these plans will generate employment and upgrade the area. Zminijietna supports such forms of public investment'.

'The theatre should be accessible to various forms of cultures and arts, and not restricted to cultural elites, as is the case with St James Cavallier, which is characterised  by restrictive prices for performers and organisers'.

'Zminijietna agrees with the bulk of proposals by Renzo Piano. However we strongly disagree with the idea to construct Parliament on an open space, thus resulting in the elimination of a public square, which are already lacking in Valletta. On the other hand we agree that parking spaces in Freedom Square are removed, thus resulting in complete pedestrianization of the area. At the same time, traffic management should also be taken in consideration’.

 'Zminijienta is also disappointed that the proposal to have a public library has been dropped'.

'Public space is essential for everyday democracy', concluded Zminijietna Voice of the Left.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914


Ir-Reazzjoni ta' Zminijietna ghall-Proposta ta' Renzo Piano dwar il-Belt Valletta.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet il-qbil taghha ma’ uhud mill-aspetti fil-pjanijiet ta’ Renzo Piano ghal rigenerazzjoni tal-Belt Valletta, filwaqt li qalet  ma' taqbilx ma’ohrajn.

'Ahna nilqghu b’sodisfazzjon li l-entratura tal-Belt Valletta ser tigi rrigenerata. L-investiment tal-Gvern ghal dawn il-pjanijiet ser johloq ix-xoghol u jghin ghat-tisbih tal-akwata. Zminijietna tappoggja dan it-tip ta’ investiment publiku.’

'It-Teatru ghandu jkun accessibli ghal forom varji ta’ arti u kultura, u mhux ristrett ghall-kultura elitista, bhal m’hu qed jigri fil-Kavallier ta’ San Gakbru li huwa kkaraterizzat minn prezzijiet li jiskoragixxu lilll-artist u l-organizzaturi’.

'Zminijietna taqbel ma’ hafna mill-proposti ta’ Renzo Piano. Izda ma naqblux mal-proposta ghall-izvilupp tal-parlament fi spazju miftuh. Din ser twassal ghall-eliminazzjoni ta’ pjazza publika, li huma diga nieqsa fil-Belt Valletta. Minn banda l-ohra naqblu li l-ispazju ghall-ipparkjar fi Pjazza Helsien jitnehha, biex b’hekk jwassal ghall-pedestrianizazzjoni taz-zona. L-immanigjar tat-traffiku ghandu jittiehed ukoll inkonsiderazzjoni’.

‘Zminijienta hija ukoll iddizappuntata li l-proposta li jkollna librerija publika giet irtirata.’

 'Spazji publici huma essenzjali ghad-demokrazija ta’ kuljum’, ikkonkludiet  Zminijietna – Lehen ix-Xellug.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page