‘Alternative site for Ta’ Qali development proposal PA/02240/09 should be found’ Zminijietna

Press Release: 03/10/09
Stqarrija Stampa: 03/10/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

‘Alternative site for Ta’ Qali development proposal PA/02240/09 should be found’ Zminijietna

Whilst welcoming proposals for more open spaces for sports activities, Zminijietna Voice of the Left questioned the choice of the Malta Sports Council to transform part of the Ta’ Qali park into a football pitch, a multi purpose pitch and an outdoor gym.

‘Ta’ Qali park should remain as green and as open as possible for recreational use, where people can walk and jog freely without boundaries and other restrictions.’

‘It would make more sense if the Malta Sports Council identifies other areas for this purpose, including already existing areas which are not available for public use due to time restrictions and fee charges’.

Zminijietna - Voice of the Left appealed to Parliamentary Secretary Clyde Puli, to the Malta Sports Council and to MEPA to identify alternative sites for this otherwise positive proposal.

‘Government should also look into current procedures adopted by various sports clubs and local councils which are discouraging people, mostly young ones from making free use of their otherwise subsidized facilities.’

David Pisani
Mob 79535914
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Ghall-izvilupp propost PA/02240/09 ghandu jinstab post alternattiv- Zminijietna

Filwaqt li nilqghu b’sodisfazzjon kull proposta favur spazji miftuha ghal uzu sportiv, Zminijietna – Lehen ix-Xellug ma’ tistax tifhem l-ghazla li ha l-Kunsill Malti ghall-Isport sabiex parti mill-Park gewwa Ta’ Qali jinbidel f’numru ta’ grawnds zghar, fosthom dak tal-futbol, iehor ghal uzu wiesgha u ‘outdoor gym.

‘Il-Park gewwa Ta’Qali ghandu jibqa’ moghni u msebbah b’ambjent naturali u miftuh kemm jista’ jkun ghal uzu rikrejattiv, fejn in-nies jistghu jimxu liberament minghajr ebda limitazzjonijiet u restrizzjonijiet.’

‘Ikun iktar jaghmel sens kieku l-Kunsill Malti ghall-Isport jidentifika postijiet ohra ghal dan il-ghan, bl-inkluzjoni ta’ zoni esistenzi li mhumiex miftuha ghal uzu publiku minhabba restrizzjonijiet fil-hin u ntroduzzjoni ta’ hlas.’

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli, il-Kunsill Malti ghall-Isports u l-MEPA biex flimkien jidentifikaw siti alternattivi ghal din il-proposta, minkejja hi wahda pozittiva.

‘Il-Gvern ghandu wkoll jezamina l-proceduri mhaddma prezentament mid-diversi Klabbs Sportiv

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page