Support Organisations at the Climate Summit in Copenhagen

Press Release: 03/12/09
Stqarrija Stampa: 03/12/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Support Organisations at the Climate Summit in Copenhagen

In the upcoming climate summit in Copenhagen various environmental movements, left and green political movements and parties, trade unions, peace, solidarity and human relief organisations and individuals will be demonstrating on the 12th of December to lay pressure on big countries for a second commitment period of the Kyoto Protocol.
 
Zminijietna – Voice of the left, GWU Youths, Moviment Graffitti and Koperattiva Kummerc Gust are supporting the 350 organisations and more from 54 different countries nationwide, including Malta, who are calling for a second commitment period of the Kyoto Protocol. The organisations are demanding from developed nations: legally binding emissions reductions, at least to 40% below 1990 levels by 2020, most of which should be met through domestic emissions reductions; adequate and predictable funds from developed countries to enable developing countries to follow a low-carbon path and cope with the impacts of climate change;  a comprehensive system of technology cooperation that delivers sustainable development, enables poverty reduction and ensures access to sustainable energy services for all. And finally a global Adaptation Action Framework that massively increases support to vulnerable developing countries so they can adapt to climate change, reduce vulnerabilities and build resilience against, and manage loss and damage from the now unavoidable impacts of climate change.
 
“Neo liberalism is not the answer to climate change. Developing countries in South America and Africa were badly affected by neoliberal policies throughout the years. Depletion of the environment, deforestation, huge poverty, the dismantling of workers' rights and inequalities were all created under neo liberalism dogma”, added the organisations.
 
“People can contribute to and support the demonstration in Copenhagen by sending money via bank transfer details ‘Arbejdernes Landsbank’ IBAN account no: DK4753010000351508; SWIFT address/BIC: ALBADKKK to the organisation ‘12. december Initiativet/Global Campaign for Climate Action’ and also by urging the government to work towards a social and environmental global justice.” concluded the organisations


David Pisani
f/Zminijietna – Voice of the Left, GWU Youths, Moviment Graffitti and Koperattiva Kummerc Gust

Stqarrija Stampa

Appogg lil organizzazzjonijet li ser jappartecipaw fis-Summit dwar il-bidla fil-klima f’Copenhagen


Ghas-Summit li gej dwar il-bidla fil-klima gewwa Copenhagen , diversi movimenti fosthom dawk ambjentali, umanitarji, ta’ solidarjeta u tal-paci, kif ukoll trejdjujins, partiti u movimenti mix-xellug u l-hodor ser jkunu fit-toroq ta’ Copenhagen jiddimostraw biex jezercitaw il-pressjoni taghhom fuq il-pajjizi l-kbar biex jikkommettu t-tieni dover taghhom ghat-trattat ta’ Kyoto.

Zminijietna – Zaghzagh tax-xellug, ‘Gwu Youths’, Moviment Graffitti u Koperattiva Kummerc Gust qed jaghtu l-appogg taghhom lil 350 u aktar organizzazzjonijiet minn 54 pajjiz differenti, li jinkludu lil Malta, fejn dawn qed jitolbu lill-pajjizi zviluppati ghar-riduzzjoni fl-emissjonijiet fl-arja marbuta bl-ligi, sa’ 2020 li jaslu sa 40% anqas mill-livelli ta’ 1990, fejn hafna minnu ghandu jintlahaq fuq bazi nazzjonali. Thaddim ta’ fondi adekwati u cari minn pajjizi zviluppati biex jaghmluha possibli li pajjizi li qed jizviluppaw jimxu fit-triq ‘low carbon emission’ u biex jlahhqu ma’ l-impatti negattivi mahluqa bil-bidla fil-klima. Sistema komprensiva ta’ koperazzjoni tekonologika li ggib l-izvilupp sostenibbli fuq quddiem, li taghmilha possibli li jitnaqqas il-faqar u tassigura access ghal energija sostenibli ghal kullhadd. U fl-ahhar jitfassal qafas ta’ azzjoni adattabli globali li b’mod massiv izid l-appogg lil dawk il-pajjizi li qed jizviluppaw sabiex ikunu jistghu jaggustjaw ghall-bidla fil-klima, jnaqqsu l-vulnerabilita  u jibnu flessibilita u jnaqqsu t-telf u l-hsara mill-impatti inevitabli bil-bidla fil-klima.

“Neoliberalizmu mhuwiex is-soluzzjoni ghall-bidla fil-klima. Pajjizi li qed jizviluppaw gewwa l-Afrika u l-Amerika Latina gew affetwati hazin mill-politika neoliberali ghal tul is-snin, bil-qerda ta’ l-ambjent, diforestazzjoni, faqar kbir, zmantellar fid-drittijiet tal-haddiema u wnugwaljanza socjali li kollha gew ikkrejati bid-dogma ta’ l-politika neo liberali.” sahqu l-ghaqdiet msemmija.

“In-nies jistghu jikkontribwixxu u jappoggjaw id-dimostrazzjoni gewwa Copenhagen billi jibghatu flus lil organizzaturi bl-isem ta’ ‘12. december Initiativet/Global Campaign for Climate Action’ , bank bl-isem ta’ ‘Arbejdernes Landsbank’ IBAN account no.: DK4753010000351508; SWIFT address/BIC: ALBADKKK u billi jheggu l-Gvern jahdem ghall-gustizzja socjali u ambjentali fuq bazi globali”, temmew jghidu l-ghaqdiet msemmija hawn isfel.

David Pisani

f/Zminijietna – Lehen ix-Xellug, GWU Youths, l-Moviment Graffitti u Koperattiva Kummerc Gust


Press Releases Main Page