Gas: PN Government being anti-social

Press Release: 04/08/09
Stqarrija Stampa: 04/08/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Gas: PN Government being anti-social

Zminijietna - Voice of the Left appealed to the Nationalist Government to consider gas use as social, thus avoiding hefty commercial price increases to avoid social shocks.

Zminijietna said

‘Once again we are urging the Government to be socially conscious and keep subsidizing the price of gas in order that it may remain accessible to all’.

Zminijietna Voice of the Left added that gas is not only cleaner and less environmentally harmful than various other forms of energy, but it is also basic necessity for thousands of Maltese families. According to the World Health Organisation, the use of such basic energy is essential in order to help protect people's health, for example in the cooking of food in a safe manner.
  
‘The Nationalist Government should move away from its dangerous neo-liberal direction, as this results in increased social inequalities’, added Zminijietna.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Gass: Il-Gvern Nazzjonalista qed ikun anti-socjali

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern sabiex iqis l-uzu tal-gass bhala wiehed socjali, u ma jippermettix li l-prezz kummercjali tieghu ikun wiehed li jikkawza skossi socjali.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet

‘Ghal darb'ohra qed nappellew lill-gvern sabiex jibdel il-politika tieghu ghal wahda socjali. Il-Gvern ghandu  jibqa' jissusidja l-prezz tal-gass sabiex dan jibqa’ accessibli ghal kullhadd’.

Zminijietna Lehen ix-Xellug sahqet li l-uzu tal-gass mhux biss huwa iktar nadif u inqas ta’ hsara ghall-ambjent minn forom ohra varji ta’ energija, izda huwa ukoll ta’ necessita bazika u essenzjali ghall-eluf ta' familji Maltin. Skond l-Ghaqda Dinjija tas-Sahha, l-uzu ta’ l-energija bazika bhal dan huwa bzonn essenzjali f’dik li hi sahha tal-bniedem, per ezempju fit-tisjir ta’ l-ikel li jkun bla periklu.

Zminijietna Lehen ix-Xellug qalet li l-Gvern Nazzjonalista ghandu jersaq il-bod mid-direzzjoni neo-liberali li qieghed ihaddan, liema direzzjoni iggib maghha iktar inugwaljanza socjali.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page