Government's attitude affects students” Zminijietna

Press Release: 05/01/09
Stqarrija Stampa: 05/01/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Government's attitude affects students” Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left expressed its preoccupation on the industrial dispute at University and Junior College. Zminijietna expressed its solidarity with UMASA, MUT and academics in general.

"Governments’ attitude and lack of will to improve academics working conditions in a fair way is resulting in a lot of pressure on the lecturers which ultimately will also affect students.

Zminijietna – Voice of the Left feels that the Government is using same tactics as the one used with the MUMN, so to blame the unions for their actions as negatively affecting patients. When ultimately was the Government that was being irresponsible as an employer.

Zminijietna – Voice of the Left appealed to Government to recognise that working conditions and wage income should be part of the reform for a better educational system. 

"At the same time we believe that increased accountability from all sides should be part and parcel of the new collective agreement. Besides, all academics at all grades, including not only lecturers but also researchers, should benefit from improved working conditions".

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

“L-attitudni tal-Gvern qed taffettwa l-Istudenti” Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug espremiet il-preokkupazzjoni taghha ghal dizgwid industrijali fl-Universita u l-Junior College. Zminijietna espremit ukoll is-solidarjeta ma’ l-UMASA, MUT u l-akademici ngenerali.  

“ L-attitudni tal-Gvern u nuqqas ta’ rieda tajba sabiex jigu mtejba l-kundizzjonijiet tax-xoghol ta’ l-akademici qed jwassal ghal hafna stress fuq l-istess akademici li finalment ser jaffettwa l-istudenti infushom”

Zminijietna – Lehen ix-Xellug hi tal-fehma li l-Gvern qed juza l-istess tattici uzati ma’ MUMN, halli tintefa l-htija fuq l-unjins li mhux qed ikunu responsabli fl-azzjonijiet taghhom. Meta finalment huwa l-Gvern li mhux qed ikun responsabbli bhala ‘employer’”.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat il-Gvern sabiex jirrikonoxxi li l-kundizzjonijiet tax-xoghol u dhul pagabli ghandhom jiffurmaw parti mir-riforma ghal titjieb fis-sistema edukattiva.

“ Fl-istess hin nemmnu li t-titjieb fix-xoghol f’dik li hi akkontabilita minn kull aspett ghandha tkun nkluza fil-pakkett il-gdid tal-ftehim kollettiv. Apparti kull akkademiku f’kull grad, inkluz mhux biss l-ghalliema, imma anka ricerkaturi, ghandhom igawdu minn titjieb fil-kundizzjonijiet tax-xoghol.”

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page