'Gas price should be subsidized' Zminijietna

Press Release: 07/04/09
Stqarrija Stampa: 07/04/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

'Gas price should be subsidized' Zminijietna

Zminijietna - Voice of the Left expressed its concern on the increase in the price of gas, and appealed to Government to take necessary measures against such increases.

Zminijietna said

“The price of gas cylinders has increased by 37 per cent, and this will lead to big difficulties for thousands of families which are already overburdened with cost of living increases and steep increases in water and electricity bills. Zminijietna supports General Workers' Union, Union Haddiema Maqghudin and the Forum of Trade Unions in their appeal to Government to be more sensitive in its decisions on the price of gas.”

'Instead of resorting to neo-liberal ideology which will further increase social inequalities, Government should keep gas prices low and affordable through subsidies. Government's financial arguments are hardly credible, when the same Government forfeits finance through decisions such as the privatisation of revenue-generating entities, the sale of public land to developers at cheap prices, and the subsidisation of companies with no social concern, such as the car park operators at Mater Dei Hospital'.

‘Government’s neo-liberal attitude runs contrary to its own rhetoric for a social Europe'.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Il-Prezz tal-gass ghandu jkun is-sussidjat.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug espremit it-thassib taghha ghaz-zieda fil-prezz tal-gass, u appellat lill-Gvern sabiex jiehu l-mizuri necessarji kontra dawn iz-zidiet. 

Zminijietna qalet

“Il-prezz tal-gass zdied bi 37 fil-mija, u dan ser jwassal ghal diffikultajiet kbar lil eluf ta’ familji li diga huma mifnija biz-zieda ta’ gholi tal-hajja u z-zieda fil-prezz tad-dawl u l-ilma.  Zminijietna qieghda tappoggja l-General Workers Union, Forum ta’ Trejdjujins u Union Haddiema Maghdudin fl-appell taghhom sabiex il-Gvern jkun aktar sensittiv fid-decizjonijiet tieghu fuq il-prezz tal-gass.”

“Minflok nirrikorru ghal idelogija neoliberali li qed izzid l-inugwaljanzi socjali, il-Gvern ghandu jara li jibqa jzomm il-prezz tal-gass baxx u affordabbli bl-ghoti tas-sussidji.”

“L-argumenti tal-Gvern dwar il-finanzi tal-pajjiz mhumiex daqshekk kredibli, meta l-istess l-Gvern sparpalja l-finanzi tal-poplu b’decizjonijiet zbaljati bhal privatizzazzjoni ta’ entitajiet pubblici li kienu jiggeneraw certu dhul ghall-gvern, il-bejgh ta’ artijiet pubblici lill-izviluppaturi bi prezzijiet baxxi, u l-ghoti ta’ flus f’sussidju lill certu kumpaniji li ma’ghandhomx kuxjenza socjali, bhalma huma l-operaturi tal-parkegg gewwa l-Isptar Mater Dei.   

“L-attititudni neoliberali tal-gvern qed tmur kontra l-istess retorika tieghu ghal Ewropa Socjali.”

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page