Honduras and Iran: Zminijietna expresses its preoccupation

Press Release: 07/07/09
Stqarrija Stampa: 07/07/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Honduras and Iran: Zminijietna expresses its preoccupation
 

Zminijietna – Voice of the Left expressed its preoccupation with the situations in Honduras and Iran.
 
'We condemn the recent military coup in Honduras which led to the overthrow of President Manuel Zelaya and his expulsion to Costa Rica. The actions by officials of the armed forces and reactionary forces in Honduras recalls in memories of the fascist coups that for decades existed in a number of Latin American countries. It is evident that the motives of the coupists are guided by their opposition to the policies followed by President Manuel Zelaya in relation to the initiation of changes in the Constitution, as well as to the participation of the country in the policies of the Bolivarian Alternative for the Americans (ALBA), which Honduras had become a member of under the government of Zelaya'.
 
'As regards Iran, Zminijietna condemns the crackdown on dissidents by the theocratic regime. Peaceful protests have been met with violence and imprisonment. The Iranian regime is known for its brutality against dissidents, reformists, leftists, women and sexual minorities'.
 
Zminijietna Voice of the Left appeals to the Maltese Government to speak up on the situations in Iran and Honduras in international fora.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Honduras u Iran: Zminijietna tesprimi il-preokupazzjoni taghha
 

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimit it-thassib taghha ghas-sitwazzjonijiet prezenti gewwa l-Honduras u l-Iran.

‘Ahna nikkundannaw l-kolp ta’ Stat militari li sar ricenti fil-Honduras li wassal ghat-tnehhija tal-President Manuel Zelaya u l-eziljar tieghu gewwa Costa Rica’.

L-azzjonijiet mehuda mill-ufficjali tal-armata u l-forzi reazzjonarji gewwa l-Honduras jergghu jqajmu l-memorji ta’ kolpi faxxisti li ghal hafna decenni ezistew f’numru ta’ pajjizi ta’ l-Amerika Latina. Huwa evidenti li l-mottiv wara l-Kolp ta’ Stat gie gwidad minn oppozizzjoni ghal-politika mhaddma mill-President Manuel Zelaya marbuta ma’ bidliet fil-kostituzzjoni, kif ukoll il-partecipazzjoni tal-pajjiz fil-politika ta’ l-Alternattiva Bolivjana ghal Amerikani (ALBA), li l-Honduras saret membru fiha taht il-Gvern ta’ Zelaya.

'Fir-rigward ta’ l-Iran, Zminijietna tikkundanna l-interventi iebsa fuq dissidenti mehuda mir-Regim tejokratiku. Protesti pacifici gew iffacjati bi vjolenza u prigunerija. Ir-regim Iranjan huwa maghruf ghal brutalita kontra dissidenti, riformisti, xellugin, nisa u l-minoranzi sesswali.’

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat biex il-Gvern Malti jitkellem dwar is-sitwazzjoni gewwa l-Iran u l-Honduras f’fora internazzjonali.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page