University talks welcome - Zminijietna

Press Release: 08/01/09
Stqarrija Stampa: 08/01/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

University talks welcome - Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left expressed its satisfaction that Government and the unions representing University and Junior College academics (UMASA and MUT) will resume talks over the new collective agreement which expired in 2003.

Zminijietna – Voice of the Left hopes that the Government does not apply the same tactic used whereby sensitive information being discussed on the new collective agreement, such as wage levels, would be leaked to certain media outlets in an out-of-context fashion. 'The collective agreement should be seen as a whole package which also involves increased accountability and matters relating to working conditions'.

Zminijietna – Voice of the Left believes that this case should be solved through the Industrial Tribunal.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914


“Nilqghu it-tkomplija ta’ tahdidiet” Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tilqa’ b’sodisfazzjon l-ahbar li tahdidiet rigward il-ftehim kollettiv il-gdid li skada fi 2003 bejn il-Gvern u l-Unjins (UMASA u MUT) li qed jirraprezentaw l-akademici gewwa l-Universita u l-Junior College ser jitkomplu.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tispera li l-Gvern ma’ juzax l-istess tattika uzata fejn informazzjoni sensittiva li kienet qed tigi diskussa rigward il-ftehim kollettiv il-gdid, bhas-salarju tal-paga, giet illikjata lil certu media f’kuntest barra minn postu. “Il-ftehim Kollettiv ghandu jissarraf f’pakkett li jinkludi fih ukoll iz-zieda fl-akkontabilita, kif ukoll materja relatata mal-kundizzjonijiet tax-xoghol.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug temmen li dan il-kwistjoni ghanda tigi rizolta quddiem it-Tribunal Industrijali.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page