Budget lacks in social aspect - Zminijietna

Press Release: 09/11/09
Stqarrija Stampa: 09/11/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Budget lacks in social aspect - Zminijietna

Zminijietna - Voice of the Left said that the Government's 2010 budget is a means to incentivise the business sector whilst neglecting social realities especially of those with middle or low incomes.

'The increase in investment in education, in small and medium enterprises, and in child care facilities are agreed with, though as regards the latter, it is not clear how these can be affordable and accessible'.

'Zminijietna also agrees with the COLA full-compensation and with the decision not to reduce income tax for high earners, as such funds are required for Malta's welfare state'.

Zminijietna - Voice of the Left criticised the lack of social and environmental vision in Government's public transport policies. Old Euro 3 buses are given preference over newer Euro 5 buses, and Government aims to do away with subsidies, thus going against the concept of social routes at various times of the day, all over Malta and Gozo.

Zminijietna concluded by stating

'We would have expected the Government to be stronger against big business tax evaders, property speculators and wasteful practices. As regards utility bills, Government will keep its anti-social policies, thus penalising basic consumption'.

David Pisani
Mob 79535914
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

PR: Bagit injora ghal kollox il-qasam socjali.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li waqt li dan il-Bagit qieghed jincentiva lis-settur tal-kummerc u n-negozju, qieghed jinjora realtajiet socjali b’mod partikolari ta’ dawk il-familji bi dhul baxx u medju.

“Iz-zieda fl-investiment fl-edukazzjoni, ghajnuna lill-intraprizi ta’ daqs zghir u medju, u investiment f’’child care centres’ huma pozittivi, ghalkemm fir-rigward ta’ child care centres ghadu mhux car kemm ser jkunu affordabli u accessibli ghal familji”.

Zminijietna taqbel ukoll mall-kumpens kollu tal-Cola u ma’ decizjoni li ma’ titnaqqas it-taxxa tad-dhul ghal dawk li ghandhom dhul gholi, meta taxxi huma essenzjali ghas-sostenibilita tal-welfare state.
Zminijietna – Lehen ix-Xellug kritikat in-nuqqas ta’ vizjoni socjali u ambjentali f’dan il-bagit b’mod partikolari fejn jidhol it-trasport. Sahqet li l-karozzi tal-linja tat-tip Ewro 3 qeghdin jinghataw preferenzi fuq karozzi tal-linja tat-tip Ewro 5, fejn dan ta’ l-ahhar iniggsu inqas l-ambjent, kif ukoll il-hsieb tal-Gvern li jaqta’ sussidji lit-trasport publiku. Qtugh ta’ sussidji ser jaghmilha difficli biex jinzammu rotot socjlai li mhux vijabbli kummercjalment.

“Konna nistennew li l-Gvern ikun iktar b’sahhtu inkonfront ta’ kumpaniji kbar li qed jevadu t-taxxa, spekulaturi tal-propjeta u prattici ta’ hela. Fir-rigward ta’ kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Gvern ser jibqa’ jzomm il-politika anti socjali tieghu, li jippenalizza l-konsum baziku.”


David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page