Against the privatization of public health

Press Release: 10/12/09
Stqarrija Stampa: 10/12/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Against the privatization of public health

Zminijietna understands that the paper aims towards the gradual dismantling of the public health care system.

Zminijietna – Voice of the Left considers the document as one that continues to reduce access to free healthcare. This is clear in the paper where it indicates that the ultimate aim is to have primary health care service in private hands.

"We don’t agree with a neo liberal reform to the health care system and therefore urge the Government to maintain primary health care in public hands and free."

 “The doctors’ centralized network, proposed in the paper, is a step forward. The centralised network allows doctors to make appointments and have access to data files. This initiative will improve the present state of the public health service offered, but it should not serve as an excuse for the privatization of the service.”

"It would make more sense if the government invested heavily in primary health within the community instead of relinquishing responsibility. The Government is also responsible towards the improvement of working conditions within this sector and should consider increasing graduates’ obligatory internship period within the public health service.”

 “Zminijietna believes that 'means testing' dismantle the universality of free public health.”

Public health should remain a universal service and free. The primary health care offered at public health centres is essential and should not be downsized because of other considerations,” concluded Zminijietna - Voice of the Left.

David Pisani
Mob 79535914
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Kontra l-privatizzazzjoni tas-Servizz tas-Sahha Pubblika

Zminijietna tifhem li l-ghan ahhari ta’ dokument hu li jigi zmantellat ftit ftit is-servizz tas-sahha pubblika.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tqies id-dokument dwar ir-riforma fil-kura tas-sahha primarja bhala wiehed li jkompli jnaqqas l-access ghall-servizzi tas-sahha b’xejn. Dana johrog car mill-istess dokument li l-mira ahharija tieghu hi li s-servizz tas-sahha pubblika fil-kura primarja jingieb f’idejn is-settur privat bi hlas.
 
“Ahna ma’ naqblux ma’ riforma neoliberali fil-qasam tas-sahha u ghalhekk inheggu l-Gvern sabiex is-servizz tas-sahha fil-kura primarja jibqa’ wiehed pubbliku u bla hlas”.
 
“Li t-tobba Maltin ikollhom access biex jidhlu fis-sistema centralizzata tas-sahha sabiex jaghmlu appuntamenti u jiksbu nformazzjoni fuq il-pazjent hija pass il-quddiem, imma din ma’ghandhiex isservi ta’skuza sabiex is-servizz tas-sahha fil-kura primarja jigi pprivatizzat”.
 
“Jaghmel aktar sens li kieku l-Gvern jinvesti aktar fis-sahha primarja fil-komunita u mhux ifarfar mir-responsabilta ta’ tmexxija tas-sahha pubblika. Il-Gvern huwa wkoll responsabli fit-titjieb tal-kundizzjonijiet tal-haddiema fl-istess settur u ghandu jikkunsidra jtawwal iz-zmien ta' servizz obbligatorju li gradwat huwa fid-dmir li jaghti lura lill-pubblika”.

“Zminijietna temmen li ‘means test’ izarma is-servizz tas-sahha universali bla hlas”.

Il-kura tas-sahha ghandha tibqa wahda universali u b’xejn.  Is-servizz tal-kura tas-sahha primarja li tinghata fil-poliklinici hi essenzjali u  m'ghandiex titnaqqas minhabba kunsiderazzjonijiet ohra,” temmet tghid Zminijietna - Lehen ix-Xellug

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page