Appeals regarding the rent reform

Press Release: 11/01/09
Stqarrija Stampa: 11/01/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Appeals regarding the rent reform

Zminijietna – Voice of the Left reinstated its position regarding the rent reform, and recommends that all types of families should benefit from the proposals including cohabiting and single parent households and same-sex couples.

As the discussion on rent reform continues in Parliament, Zminijietna states that, “In the rent reform, government’s proposals do justice to the owners of properties rented before liberalisation in 1995 because the reform does not incur an expense on behalf of the persons living in the rented home. We welcome the fact that the children of those living in such properties, with incomes of less than €25,000, will be able to carry on living in the homes they have been living/ with their caregiver/s. This will safeguard the security of the members of that household. According to a recent government proposal, children need to be living in the rented home for a minimum of five years before they can be considered as heirs to the property. Zminijetna appealed for this five-year period to be excluded from the reform so children with family-related problems and those with social problems will not be at a disadvantage.

“In addition, Zminijietna believes that political and social organizations, NGOs and voluntary organisations should benefit from the reform and not be subjected to the open market rent criteria. These organisations are not-for-profit and are giving a social contribution to society.”
“Zminijietna believes that the rent reform should be accompanied by a reform in social housing policies in order for the Government to help those truly in need, including first-time buyers and people reaching pension age”.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Appell ghar-riforma fil-Ligi tal-Kera
 
Peress li r-riforma dwar il-ligi tal-kera qed tkun diskussa fil-parlament, Zminijietna – Lehen ix- Xellug qed terga’ sostni li kull tip ta’ familja ghandha tibbenefika mill-proposti, inkluz dawk f’koabitazzjoni, single-parents u koppji ta’ l-istess sess.
 
“Il-proposti tal-Gvern jaghmlu gustizzja mas-sidien tal-propjetajiet li nkrew qabel l-1995, izda mhux askapitu ta’ li qed jghixu fihom. Nilqghu il-fatt li t-tfal li jghixu f’dawn il-propjetatjiet u li jaqilghu inqas minn Euro 25,000 jistghu jibqghu jghixu fihom. Dan ser jissalvagwardja is-sigurta’ ta’ dawn il-persuni. Skond proposta ricenti minn naha tal-Gvern, it-tfal biex jakkwalifikaw fir-riforma jridu jkunu ilhom jghixu fid-dar l-ahhar hames snin. Zminijetna tappella biex it-terminu ta’ zmien ta’ hames snin fuq l-ulied ma’ tiddahhalx sabiex tfal bi problemi familjari jew socjali ma jkunux zvantaggati. 
 
“Zminijietna temmen ukoll li ghaqdiet politici u socjali bhall-ghaqdiet mhux governattivi u ghaqdiet volontarji ghandhom igawdu minn din ir-riforma u ma jigux suggetti ghall-ligi tas-suq fil-kirjiet. Dan ghaliex dawn l-ghaqdiet qed jaghtu kontribuzzjonij socjali lis-socjeta’, liema kontribuzzjoni m'hijiex wahda li taghmel profitt”.
 
“Zminijietna temmen li r-riforma fil-ligi tal-kera ghandha tkun akkumpanjata minn riforma fil-politika dwar il-housing socjali sabiex il-Gvern ikun jista’ jghin lil dawk verament fil-bzonn, inkluz dawk li jixtru propjeta’ ghall-ewwel darba u dawk li jidhlu fl-eta’ ta’ penzjoni”.
 
David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page