Precarious Work on the Increase – Zminijietna Voice of the Left

Press Release: 11/08/09
Stqarrija Stampa: 11/08/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Precarious Work on the Increase – Zminijietna Voice of the Left

Zminijietna – Voice of the Left is highly concerned with the latest figures issued by the National Statistics Office regarding the increase in number of part-time jobs is exceeding the number of new full-time jobs. Figures show that by March 2009 the number of part-time employment whose job is their primary income increased by 1536, triple the number of new full-time jobs.

Zminijietna said

‘We are urging the Government to tackle the increased exploitation of part-time workers in various sectors of the Maltese economy. Government should ensure that companies are not making use of the present economic crises situation to increase the exploitation of workers. Government should introduce clear measures to discourage employment of workers on a part-time basis when they can be employed as full-timers’.

‘Workers in such employment are disadvantaged in terms of wages, job conditions and other factors such as loans from banks’

‘Many part-time workers are still not being granted their legal rights by private employers. They are being denied rights such as vacation leave, sick leave and bonuses. Many are working long working hours yet are still forced to register as part-time. Others are forced to register as self-employed so as to avoid obtaining their legal rights’.

‘Whoever bids for government contracts should include what conditions of work they are offering workers, as currently, a substantial amount of those workers employed by such contractors are employed on a part-time basis’, added Zminijietna Voice of the Left.

‘Another issue concerning part-timers is lack of unionisation. Many workers, are denied the right to join trade-unions by certain employers. Young workers are often employed by such companies, thus making it easier to impose exploitative practices and to hire and fire workers’.

‘Many such workers are afraid of reporting their employers to the authorities due to the negative repercussions they may face at work. Government should tackle such exploitation’, concluded Zminijietna Voice of the Left.   

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914


Ix-xoghol prekarju qed ikompli jizdied – Zminijietna Lehen ix-Xellug

Zminijietna – Lehen ix-Xellug uriet it-thassib taghha dwar l-ahhar figuri mahruga mill-Ufficcju Nazzjonali ta’ l-Istatistika, liema figuri juru zieda ikbar fin-numru ta’ impjieg part-time fuq minn dawk full-time. Filfatt l-istess statistika turi li f’Marzu ta’ 2009 in-numru ta’ mpieg part-time bhala l-uniku sors ta’ dhul zdiet b’1536, tlett darbiet aktar minn holqien ta’ mpjieg full-time. 

Zminijietna qalet

‘Dawn il-figuri huma nkwetanti u juri li direzzjoni fil-holqien ta’  xoghol f’Malta hu wiehed fuq bazi prekarja. Il-Gvern ghandu jinforza u jikkonfronta l-isfuttar li qed jizdied fuq haddiema part-time f’setturi varji ta’ l-ekonomija Maltija. Il-Gvern ghandu jara li l-kumpaniji mhux qed jinqdew bis-sitwazzjoni prezenti ta’ krizi ekonomika halli jisfruttaw lill-haddiema. Il-Gvern ghandu jintroduci mizuri li jiskoragixxu il-holqien ta’ xoghol part-time meta’ dan jista’ jinholoq fuq bazi full-time’.

‘Xoghol prekarju jizvantaggja l-haddiem minn kundizzjonijiet xierqa, paga dicenti u self ta’ flus mill-banek”, qalet Zminijietna.

‘Hafna haddiema part-time ghadhom m’humiex qed jinghataw id-drittijiet legali minn sidien privati. Qeghdin jigu mcahhda minn drittijiet bhall-leave, sick leave u bonusijiet. Hafna qed jahdmu sighat twal ta’ xoghol izda xorta jirregistraw bhala part-time. Ohrajn huma mgieghla jirregistraw bhala self-employed biex b’hekk ma jinghatawx id-drittijiet legali taghhom’.

‘Kull min jitfa’ offerta ghall-kuntratt tal-Gvern ghandu jindika x’kundizzjonijiet ta’ xoghol qed joffri lill-haddiema tieghu’. Dan ghaliex ammont sostanzjali ta’ haddiema li huma impjegati ta’ kuntratturi ta’ dan it-tip jigu mhaddma fuq bazi part-time’.

‘Kwistjoni ohra li tikkoncerna l-haddiema part-time hi n-nuqqas ta’ shubija f’unjins. Hafna haddiema huma mcahhda mid-dritt li jissiehbu f’unjin. Haddiema zghazagh kemm il-darba jigu mhaddma minn kumpaniji bhal dawn, biex b’hekk ikun iktar facli biex jigu mposti prattici esplojtattivi u biex jitkeccew il-haddiema’.

 

‘Hafna minn dawn il-haddiema jibzghu jirrapurtaw lil min ihaddimhom minhabba riperkussjonijiet negattivi li jistghu jiffacjaw fuq il-post tax-xoghol. Il-Gvern ghandu jikkonfronta dan it-tip ta’ sfruttar’, sostniet Zminijietna Lehen ix-Xellug.
 
 

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page