Zminijietna welcomes introduction of Wind Farms

Press Release: 12/06/09
Stqarrija Stampa: 12/06/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna welcomes introduction of Wind Farms

In its feedback to MEPA as member of the official nature group, Zminijietna - Voice of the Left said that it agrees in principle with the introduction of wind farms in Malta to produce renewable energy. However, the organisation raised some queries on the selection of sites in question, in order that further analysis may be carried out before a final decision is taken by the authorities in question.

'Zminijietna is asking MEPA to carry out wind data assessments to verify which areas are mostly suitable for the construction of wind turbines as this was never conducted. The Mott Macdonald (2005) report :Strategy for Renewable Electricity Exploitation in Malta- Vol 1 & 2 (available onhttp://www.mrra.gov.mt/wf_documents.asp), which was used as a guideline for selecting sites does not include such data'.

 'We are also proposing the commissioning of socio-economic impact assessments to compare the cost of production, distribution and sale of energy under various scenarios, and to show the impact on cost of energy tariffs'.
                                                                            
'As regards one of the proposed sites, namely Wied Rini, Zminijietna believes that the viability of this project should be verified as energy generated in that area will be equal to 0.86% of the projected demand for 2020. We therefore believe that an assessment of advantages and disadvantages should be carried out, thus verifying whether alternative sites are more advantageous than this one'.David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79536914


Zminijietna tilqa’ b’sodisfazzjon l-introduzzjoni ta’ Turbini li jahdmu bir-Rih

F’kummenti lill-MEPA bhala membru ufficjali fil-grupp ta' l-ambjent fi hdan l-istess MEPA, Zminijietna – Lehen ix-Xellug sahqet li hi taqbel fi principju ma’ l-introduzzjoni f’Malta ta’ turbini li jahdmu bir-rih ghall-produzzjoni ta’ energija alternattiva. Imma fl-istess hin Zminijietna qajmet numru ta' mistoqsijiet rigward l-ghazla ta’ siti, u sahqet dwar il-bzonn ta' iktar studjuqabel ma’ tittiehed xi decizjoni finali mill-Awtoritajiet koncernati.

‘Zminijietna qed issaqsi lill-MEPA sabiex tikkummissjona studji fuq ir-rih li jivverifikaw liema postijiet huma l-aktar addattati ghall-kostruzzjoni ta’ turbini ta’ rih, meta sa llum il-gurnata studji fuq ir-rih ghadhom qatt ma’ gew ikkummissjonati. Ir-rapport Mott Macdonald ta’ 2005: Dwar l-istrategija ghal esplojtazzjoni ta’ energija alternattiva f’Malta Vol 1 u 2 jinstab fuq is-sit http://www.mrra.gov.mt/wf_documents.asp) u li kien serva bhala linja gwida ghal selezzjoni ta’ l-art ma’ jinkludi l-ebda informazzjoni f’dan ir-rigward.’

‘Zminijietna qed tipproponi ukoll li jsiru studji dwar l-impatti socjo-ekonomici li jikkomparaw il-prezz fil-produzzjoni, distribuzzjoni u l-bejgh ta’ l-energija taht diversi forom u biex jigi evalwat l-impatt li ser jkun hemm fil-prezz ta’ tariffi ta’ l-energija.’ 

‘F'dak li ghandu x'jaqsam ta’ wiehed mis-siti propost, jigifieri Wied Rini, Zminijietna tixtieq li jigi kkunsidrat jekk dan huwiex vijabbli meta l-istess energija ggenerata ser tkun ekwivalenti ghal 0.86 persentagg ta’ domanda progettata ghal 2020. Ghandu jsir assessjar ta’ l-vantaggi u l-izvantaggi li jivverifikaw jekk siti alternattivi humiex aktar ta’ vantagg minn dan is-sit propost.’  

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page