'Income tax amnesty: Government rewarding bad practices' - Zminijietna

Press Release: 12/09/09
Stqarrija Stampa: 12/09/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

'Income tax amnesty: Government rewarding bad practices' - Zminijietna

Zminijietna Voice of the Left criticized Government's plans to give an amnesty to tax defaulters. Zminijietna said that only genuine cases should benefit from such amnesties, as otherwise the reform can be used as a convenient loophole by big tax evaders.

Zminijietna said

'Government's plan to introduce a 90 per cent reduction in fines and interest accrued over the years for those who have not paid their income tax will effectively be rewarding those who  did not pay their income tax due to the Government. This is a slap in the face of workers whose income tax is immediately paid through their wages and salaries.'

'The Nationalist Government is rewarding bad practices, and this has already taken place in the past with VAT defaulters, and with certain big businesses in the construction industry through the exemption of fines amounting to millions of Euro and avoidance of paying expired transport licences'.

'We urge the forces of the Left to lobby for the importance of income tax as a pillar which finances the welfare state and other vital Government spending. In the coming budget the Government should not keep reducing income tax rates for the highest income earners, as this will have a negative effect on Government finance'.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 79536914

'Amnestija fit-taxxa tad-dhul: Il-Gvern qed jippremja prattici hziena.’ Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ikkritikat il-pjanijiet tal-Gvern li jaghti amnestija ghal dawk li ma’ hallsux it-taxxa ta’ dhul. Zminijietna qalet li kazi genwini biss ghandhom jibbenefikaw minn din is-sistema, ghax inkella ikun qed jinholoq mezz facli ghall-evazjoni tat-taxxa minn interessi kummercjali kbar.

Zminijietna qalet,

'Il-pjanijiet tal-Gvern biex jintroduci riduzzjoni ta’ 90% fil-mija f’multi u interessi akkumulati matul is-snin lil dawk li ma’ hallsux it-taxxa, ser effettivament tippremja lil minn ma’ jhallas it-taxxa dovuta lill-gvern. Din hija daqqa’ ta’ harta f’wicc dawk il-haddiema li t-taxxa ta’ dhul hija mhallsa mmedjatament ma’ l-paga jew salarju.

 'Il-Gvern Nazzjonalista qieghed jippremja prattici hziena, u dan diga' sehh fil-passat ma’ min ma’ hallasx it-taxxa dovuta tal-VAT, ma’ xi kumpaniji kbar fl-industrija tal-kostruzzjoni, b’ezentar f’multi li jammontaw ghal miljuni kbar ta’ ewro, u f’evitar ta’ hlas f’multi ghall-licenzji tas-sewqan skaduti.’

'Zminijietna theggeg il-forzi tax-xellug biex jitkellmu favur l-importanza ta’ taxxa tad-dhul bhala pilastru ghall-iffinanzjar ta’ ‘welfare state’ u ghal nefqiet ohra vitali tal-Gvern. Fil-Bagit li jmiss il-Gvern ma’ ghandux jibqa’ jnaqqas ir-rati fit-taxxa tad-dhul ghal minn jaqla’ hafna, ghax din qed taffettwa negattivament il-finanzi tal-Gvern.’

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page