Zminijietna opposes Mellieha Local Council’s Bye Laws

Press Release: 13/07/09
Stqarrija Stampa: 13/07/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna opposes Mellieha Local Council’s Bye Laws
 
Zminijietna – Voice of the Left expressed its disagreement to the bye-laws suggested by the Mellieha Local Council to stop barbeques and camps at Ghadira Bay.
 
‘Public beaches should serve as a recreation area for public use. Its ironic that the local Council, which is there for the public, is proposing that the public should be allowed less space for recreation, especially in times of increasing cost of living. If some people pollute beaches in such activities, there should be more bins catering for charcoal residual and more enforcement from environmental wardens, whose service is quite scarce in Malta.’
 
‘It would be better if the Mellieha Local Council takes clear positions on developments which are raising eyebrows. These include the development of Hotels near the coast, and the proposal of Ghadira road, which lacks any scientific study’.
 
‘Where was the Mellieha Local Council when the Valley at Mellieha was being destroyed? added Zminijietna – Voice of the Left.
 
'Embellishment of public spaces should not lead to privatization and less public access’, added Zminijietna.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79536914


Zminijietna topponi l-Bye-Laws tal-Kunsill tal-Mellieha
 
Zminijietna - Lehen ix-Xellug esprimiet nuqqas ta' qbil mal-bye-laws imressqin mill-Kunsill Lokali tal-Mellieha sabiex jinqatghu il-barbikjus u l-kampijiet mill-bajja tal-Għadira.
 
'Bajjiet pubblici iservu ghar-rekreazzjoni tal-pubbliku. Hi ironija li l-Kunsill Lokali, li qieghed hemm ghall-pubbliku, qed jipproponi li l-pubbliku ikollu inqas postijiet fejn jirrikrea ruhu, specjalment f'dawn iz-zminijiet fejn il-hajja qed tkompli toghla. Jekk hemm min ihammeg permezz tal-barbikjus, ghandu jkun hemm iktar laned ghall-iskart u iktar enfurzar mill-wardens ambjentali, li huma ghall-kollox nieqsa f'pajjizna'.
 
'Ikun ahjar li kieku l-Kunsill Lokali tal-Mellieha jitkellem b'mod car dwar proposti li qed ihassbu lill-hafna. Dawn jinkludu il-bini ta' iktar lukandi vicin il-kosta, u l-proposta tat-triq gdida ta' l-ghadira, liema proposta ghadha minghajr studji xjentifici. Fejn kien il-Kunsill Lokali tal-Mellieha meta il-wied tal-Mellieha kompla jinqered?', tenniet Zminijietna - Lehen ix-Xellug.
 
'Tisbih ta' postijiet pubblici m'ghandhomx iwasslu ghall-privatizazzjoni u inqas access ghall-pubbliku', sostniet Zminijietna.
 
David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page