Distribution of medicines should not be privatized - Zminijietna

Press Release: 13/10/09
Stqarrija Stampa: 13/10/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Distribution of medicines should not be privatized - Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left is highly concerned with Government’s proposal to reform the ‘pharmaceutical of your own choice’ scheme by obliging people to buy medicines and subsequently be reimbursed by Government.

Zminijietna believes that Government’s plan seems tailored only towards the interests of the importers of medicine for cash flow purposes, as they will be paid immediately by consumers, whilst Government will only refund consumers after this.”

‘This reform will put more pressure on those most vulnerable such as pensioners, low and middle income earners and persons who require expensive medicines’.

‘Yet again, this is an example of how the Nationalist Government is increasingly adopting neo-liberal policies which favour big business interests at the expense of vulnerable groups and classes’.

‘If Government does not want to retain the current system, it should consider importing medicines itself for distributing for public health purposes’, concluded Zminijietna.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Id-distribuzzjoni tal-medicini ma’ ghandhiex tigi privatizzata.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tinsab mhassba ghall-proposta tal-Gvern li jirriforma l-iskema ta’ l-ispizjar ta’ l-ghazla tieghek, dana billi jobbliga n-nies biex l-ewwel jixtru l-medicina u mbaghad jithallsu lura taghha mill-Gvern.

Zminijietna temmen li dawn il-pjanijiet minn naha tal-Gvern jidhru mfassla biss biex jghaqdu l-interessi tal-importaturi tal-medicina minhabba ragunijiet ta' ‘cash flow’, billi l-importaturi jithallsu fil-pront mill-konsumatur, filwaqt li l-Gvern jaghti flus lura lill-konsumatur wara li jkun xtrahom.”

“Din ir-riforma ser izzid aktar pressjoni fuq dawk vulnerabli fis-socjeta, fosthom il-pensjonanti, persuni bi dhul baxx u medju, kif ukoll persuni li jehtiegu medicini li jiswew hafna.”

“Ghal darb’ohra, dan huwa ezempju ta’ kif il-Gvern Nazzjonalista qed jkompli jaddotta politika neo liberali li tiffavorixxi biss l-interessi ta’ kumpaniji kbar ghad-detriment ta’ gruppi u klassijiet vulnerabli .”

“Jekk il-Gvern ma’ jridx izomm is-sistema prezenti, ta’ min jikkonsidra li jkun hu li jibda jimporta u jiddistribwixxi l-medicini ghal ragunijiet ta’ sahha publika,” temmet tghid Zminijietna.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page