'Stipends system essential for inclusive education'

Press Release: 15/02/09
Stqarrija Stampa: 15/03/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna Zghazagh tax-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
www.zminijietna.org/zzx
Tel. / Fax: +00356 21223537
 
'Stipends system essential for inclusive education'
 
The following organisations, namely Zminijietna Left Youth, Alternattiva Demokratika Zghazagh, General Workers’ Union Youth, Moviment Graffitti, Forum Zghazagh Laburisti, Science Students’ Society, Greenhouse, Ghaqda Studenti Harsien Socjali welcome the report of the University Students' Council on the importance of having quality education that reflects the needs and development of contemporary society. On the other hand, the organisations are concerned with certain comments being put forward by some, including the Ecofin Country Focus (commissioned by the European Commission) and the Chalmers Report (commissioned by the Government), which are questioning Malta 's stipend system.
 
‘Malta has made tremendous advances in post-secondary and tertiary education over the past years, and the stipend system has helped encourage thousands of students to continue their studies. Without stipends, many students would have experienced much difficulty in furthering their studies. Still, Malta has the lowest participation rate in post-secondary and tertiary education in the EU. Reduction of stipends would surely not help the situation'.
 
 'The Ecofin Country Focus and the Chalmers Report want to turn the clock back towards an elitist form of education where only the privileged have complete access'.
 
 The following organisations believe that the stipends system should be maintained, whilst being ensured that grants are being used for educational, and not other, purposes. The system should also be more generous towards students in institutions such as MCAST.
 
 'We also believe that during the summer months, students should also benefit from schemes through which they can match their studies with practical work. This can include applied work, research, technical work, artistic work and other experiences' .
 
 'If Malta truly aims for higher student participation rate in post-secondary and tertiary education, the way forward is to move Malta's primary and secondary school system away from streaming and towards more inclusive forms of education. We agree with Government's proposals in this regard'.
 
Christopher Cutajar
Public Relations Officer
Zminijietna Left Youth.

Is-sistema ta' l-istipendji hi essenzjali ghall-edukazzjoni inklussiva  
 
L-organizzazzjonijiet Zminijietna Zghazagh tax-Xellug , Alternattiva Demokratika Zghazagh, General Workers’ Union Youth, Moviment Graffitti, Forum Zghazagh Laburisti, Science Students’ Society, Greenhouse, Ghaqda Studenti Harsien Socjali  jilqghu b’sodisfazzjon ir-rapport mhejji mill-Kunsill Studenti Universitarji fuq l-importanza li jkollna edukazzjoni ta’ kwalita’ li tirrifletti l-bzonnijiet u l-izvilupp tas-socjeta’ kontemporanja. Mill-banda l-ohra l-organizzazzjoniji et huma mhassba b’certu kummenti li tnisslu minn certu oqsma, fosthom fir-rapport 'Ecofin Country Focus' (ikkummisjonat mill-Kummissjoni Ewropea) u r-rapport Chalmers (ikkummisjonat mill-Gvern), li lkoll qed jiddubitaw s-sistema ta’ l-Istipendji f’Malta.  

‘ Malta ghamlet avvanzi kbar fuq livell post sekondarju u dak terzjarju fis-snin li ghaddew, u s-sistema ta’ l-istipendji ghenet sabiex studenti jigu mhajjra jkomplu l-istudji taghhom. Minghajr stipendju, hafna studenti kienu jesperjenzaw hafna iktar diffikultajiet biex ikomplu l-istudji taghhom. Fil-prezent Malta ghandha l-inqas rata ta’ partecipazjoni fuq livell post-sekondarju u dak terzjarju meta mqabbla ma’ pajjizi ohra fl-Unjoni Ewropeja. Tnaqqis fl-istipendju zgur li mhux ser jghin sabiex titjieb is-sitwazzjoni.’
 
‘’Ecofin Country Focus’ u r-rapport Chalmers iridu jergghu idawwru l-arlogg lura, lejn sistema edukattiva elitista li gawdew minna l-iktar dawk privileggjati’
 
‘Is-sistema ta’ l-istipendji ghandha tibqa’, filwaqt li ghandu jigi assigurat li l-grant qed jigi utilizzat ghal istudju u mhux ghal affarijiet ohra. Is-sistema ghandha tkun iktar generuza lejn studenti f’’istituzzjonijiet ohrajn fosthom l-MCAST’.
 
‘Nemmnu li fix-xhur ta’ sajf, l-istudenti ghandhom jibbenefikaw minn skemi fejn bihom ikunu jistghu jikkumplimentaw l-istudji taghhom ma’ xoghol prattiku. Din tista’ tinkludi xoghol applikat, ricerka, xoghol tekniku, xoghol artistiku u xoghol iehor. 
 
‘Jekk f’Malta irridu vera nimxu lejn iktar partecipazzjoni ta’ studenti f’edukazzjoni post sekondarja u terzjarja, il-pass il-quddiem hu li mmexxu l-primarja u sekondarja l-boghod mill- assessjar selettiv u aktar vicin forom ta’ edukazzjoni inklussiva. F’dan ir-rikward naqblu ma’ l-proposta tal-Gvern li jitnehha ‘streaming’.    
 
Christopher Cutajar
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna Zghazagh tax-Xellug.

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page