We need Political Change to Stop Climate Change

Press Release: 15/12/09
Stqarrija Stampa: 15/12/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

We need Political Change to Stop Climate Change

Zminijietna – Voice of the Left is taking part today in this activity on Climate change together with Alternattiva Demokratika Zaghzagh, Moviment Graffitti and Koperattiva Kummerc Gust.

We are here to take a stand and show solidarity with various environmental, left and green political movements and parties, trade unions, peace, solidarity and human relief organisations who are demonstrating today at Copenhagen.

“Zminijietna believes that to tackle climate change we need a political change”, said Zminijietna.

“We need new polices that favour economic and environmental sustainability, social justice, green new jobs and workers’ rights. The problem with the present world economic system is that it is all founded on the maximisation of profit”.

“Depletion of the environment, mass deforestation, huge poverty, the dismantling of workers' rights and inequalities will keep on increasing under this present system”.

“Zminijietna – Voice of the Left believes in an alternative world economy, a social one based on social justice, job security, creation of green new jobs, defending public services, protecting the environment and respecting the rights of developing countries”.

“As part of the solution we must all aim for a social and ecological Europe”.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

We need Political Change to Stop Climate Change

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qieghda llum hawn tippartecipa f’din l-attivita dwar il-bidla fil-klima flimkien ma’ Alternattiva Demokratika Zaghzagh, Moviment Graffitti u l-Koperattiva Kummerc Gust.

Il-messagg ta’ Zminijietna huwa wiehed ta’ appogg lil diversi movimenti, fosthom dawk ambjentali, umanitarji, ta’ solidarjeta’ u tal-paci, partiti u movimenti mix-Xellug u l-Hodor li qed jiddimostraw illum gewwa Copenhagen biex jezercitaw il-pressjoni taghhom fuq il-pajjizi kbar biex jikkommettu t-tieni dover taghhom ghat-Trattat ta’ Kyoto.

“Zminijietna temmen li biex nikkombattu l-bidla fil-klima tehtieg bidla politika”, qalet Zminijietna

“Is-sistema ekonomika prezenti bbazata fuq massimizzar tal-profitt, qed twassal ghall-qerda ambjentali, inugwaljanzi, diforestazzjoni, faqar kbir u zmantellar ta’ drittijiet tal-haddiema.”

“Zminijietna – Lehen ix-Xellug temmen f’sistema ekonomika socjali u ekologika.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page