Zminijietna supports LGBT Pride March

Press Release: 17/07/09
Stqarrija Stampa: 17/07/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna supports LGBT Pride March

Zminijietna Voice of the Left is supporting the LGBT Pride March on Saturday 18th July in Valletta.

Zminijietna said

'Gays should not be discriminted against because of their sexual orientation. In this regard we believe that apart from prohibiting discrimination in employment, Malta's social policy should also be inclusive in areas such as family policy, where same-sex persons should be allowed to form civil partnerships which are not discriminated against in social protection'.

'The EU anti-discrimination directive should also be adopted and implemented. Malta's Government should not keep opposing inclusive policies due to its conservativism'.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 79536914 

Zminijietna tappoggja ‘LGBT Pride March'

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qed tappoggja ‘LGBT Pride March' li ser tittellgha ghada s-Sibt 18 ta’ Lulju gewwa l-Belt Valletta.

Zminijietna qalet

“ Persuni ‘Gays’ ma’ ghandhomx jigu ddiskriminati minhabba l-orjentazzjoni sesswali taghhom. F’dan ir-rigward ahna nemmnu li apparti li ghanda tigi pprojbita d-diskriminazzjoni fuq il-postijiet tax-xoghol, il-politika socjali f’Malta ghanda tkun wahda inklussiva f’diversi oqsma  tal-politika tal-familja, fejn persuni ta’ l-istess sess ghandhom jithallew jiffurmaw koppja civili fejn dawn ma’ jkunux suggett ghal diskriminazzjoni ghall-protezzjoni socjali.”

Id-direttiva ta’ EU dwar anti diskriminazzjoni ghanda tigi adottata u implimentata. Il-Gvern Malti ma’ ghandux jibqa’ jopponi direttivi favor l-inkluzjoni socjali minhabba l-linja konservattiva li jhaddan.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page