Workers at GO should not be seen as numbers

Press Release: 17/11/09
Stqarrija Stampa: 17/11/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Workers at GO should not be seen as numbers

Zminijietna – Voice of the Left appealed communications company GO to rethink its strategy and increase investment in the retraining of its workers and the creation of good quality jobs, rather than reducing workers through voluntary schemes and engaging new workers on a fixed contract.

“Call centres are a case in point, where workers are engaged on short contracts, thus increasing insecurity and making it difficult for workers to plan their future and obtain services such as bank loans.”

“From many studies the efficiency of workers on a fixed contract is low when compared with other workers who are on a secure job. This because workers on contract feel estranged with their work”.

Zminijietna – Voice of the Left appealed to the Government and the business sector to invest more in good quality jobs rather than precariousness.

'Competition should not result in low standard of living and inferior working conditions'.

'We are hereby showing our full solidarity and support with all workers who are facing discrimination and humiliation due to neoliberal policies and procedures.

“On European level we joined our forces on the left, which include the united left block, the socialist and green parties and the European Trade Union Council which campaign in favour of a Social Europe based on good quality jobs”.

David Pisani
Mob 79535914
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Il-Haddiema ta’ GO ma’ ghandhomx jitqiesu bhala numri

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-kumpanija tal-kommunikazzjoni GO biex tbiddel l-istrategija taghha u zzid l-investiment fit-tahrig tal-haddiema u l-holqien ta’ xoghol b’kundizzjonijiet tajba, milli tnaqqas il-haddiema bl-iskemi ta’ l-irtirar kmieni u ingagg ta’ haddiema godda b’kuntratt defenit.

“Il-‘Call centres’ huwa kaz tipiku, fejn il-haddiema qed jigu ngaggati fuq bazi ta’ kuntratti qosra, fejn l-incertezza qed tizdidilhom u qed issir aktar difficli biex l-istess haddiema jippjanaw il-futur taghhom u jiehdu self mill-Banek”. 

“Minn hafna studji jirrizulta, li l-efficjenza tal-haddiema li qeghdin b‘kuntratt defenit hija baxxa meta mqabbla ma’ haddiema ohrajn li qeghdin f’xoghol fiss. Dan minhabba li l-haddiema b’kuntratti jhossuhom incerti fix-xoghol taghhom”.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern u s-settur kummercjali biex jinvestu aktar f’xoghlijiet  ta’ kwalita tajba minn dawk prekarji.

“Il-Kompetizzjoni ma’ ghandhiex tissarraf f’livell ta’ ghixien baxx u kundizzjonijiet tax-xoghol inferjuri”.

Fuq livell Ewropej ahna nghaqadna mall-forzi xellugin, li jinkludu il-grupp tax-xellug maghqud, is-Socjalisti u l-Hodor u l-kunsill ta’ trejdjujins ewropej (ETUC) f’kampanja favur Ewropa Socjali bbazata fuq ‘good quality jobs’.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page