PR: Government continues to penalize basic energy consumption

Press Release: 17/12/09
Stqarrija Stampa: 17/12/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Government continues to penalize basic energy consumption

Zminijietna – Voice of the Left considers Government's decision to again raise the electricity and water tariffs as from the beginning of next year, as an arrogant decision and one devoid of a social soul.

“Government continues penalizing the basic consumption of energy”.

“Surcharge increase will bring more inequality to Malta, which is already characterized by high inflation. The gap between social classes is also being reflected in the use of basic equipment such as water geysers, heaters and flushing. Instead of increasing the surcharge on consumption indiscriminately, the government should ensure that wasteful practices, and not basic consumption, is penalized. The basic rate of energy must remain affordable for all those on low and middle wage income. If anything, this requires a reduction in the surcharge.”
 
“It is the Government’s duty to offer policies which take care of families, especially those on a small and medium sized scale. It is also within the government’s duty to not increase the burden on families who make use of a basic level of energy consumption, which is an essential in the everyday life of every family. The right to the use of energy is a universal right and should not be limited to the privileged social classes.”
 
We call on the Government to conduct a scientific study to calculate the basic consumption of each person. The result of the formula will reflect the reality of what is basic consumption and what is wasteful practice.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914
 
 
Il-Gvern jkompli jippenalizza l-konsum baziku ta’ l-energija.

Zminijietna - Lehen ix-Xellug tqies id-decizjoni tal-Gvern li jerga jgholli t-tariffi tad-dawl u l-ilma mill-bidu tas-sena diehla bhala decizjoni arroganti u wahda nieqsa mir-ruh socjali.

“Il-Gvern qed jkompli jippenalizza l-konsum baziku ta’ l-energija”.

"Zieda fis-surcharge ser iggib iktar inugwaljanza f’Malta, li hi diga’ kkaratterizzata minn inflazzjoni gholja. Il-qasma bejn il-klassijiet socjali qieghda tigi riflessa ukoll fl-uzu ta’ apparat baziku bhall-geysers ta’ l-ilma, heaters u flushings. Minflok ma jzid is-surcharge tal-konsum b’mod indiskriminat, il-Gvern ghandu jizgura li prattici halja, u mhux konsum baziku, ghandhom jigu penalizzati. Ir-rata bazika ta’ l-energija ghandha tibqa’ affordabbli ghall-dawk b’paga baxxa u medja. Jekk xejn, dan jirrikjedi tnaqqis fis-surcharge”. 

"Il-Gvern hu fi dmir li joffri politika li taghti wens lill-familji Maltin, l-aktar dawk ta' daqs zghir u medju u mhux izid aktar pizijiet fuq il-familji meta jaghmlu uzu mil-konsum baziku ta' l-energija, li fil-hajja ta' kuljum ta' kull familja huwa risorza essenzjali. Id-dritt ghal uzu ta’ l-energija huwa dritt universali u m’ghandux jigi limitat ghall-klassijiet socjali privilegjati”.

Nappellaw il-Gvern biex isir studju xjentifiku li jikkalkula il-konsum baziku ta' kull persuna fil-familja, sabiex il-formula mahduma tirrefletti realta ta' dak li hu konsum baziku u l-hela fl-uzu ta' l-energija.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Publici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob 79536914

Press Releases Main Page