Ghirghien Development should include social housing - Zminijietna

Press Release: 18/08/09
Stqarrija Stampa: 18/08/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Ghirghien Development should include social housing - Zminijietna

In relation to MEPA’s meeting on the proposed development at Ghirghien, Birzebbugia, which is due to take place this Thursday 20th August, Zminijietna Voice of the Left reiterated that the proposed development should include social housing.

‘Zminijietna Voice of the Left is reiterating its appeal that was made before during the MEPA board meeting of 26th June. MEPA should not to give in to pressure being made by some who are opposing social housing in the proposed development of Ghirghien in Birzebbugia’. 

‘Social housing is included in project’s development brief.  If there is anything in the proposed development which MEPA should reconsider, this is the excessive development and lack of further open space and not social housing.'

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

L-izvilupp fl-Ghirghien ghandu jinkludi housing socjali- Zminijietna

Nhar il-Hamis 20 ta' Awissu, il-MEPA ser tiehu decizjoni finali dwar zvilupp propost fl-Ghirghien, Birzebbuga.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug regghet appellat lill-MEPA, bhal ma diga’ ghamlet fl-ahhar laqgha tal-bord tal-MEPA fis-26 ta’ Gunju, sabiex il-MEPA ma ccedix ghall-pressjoni ta’ xi uhud li qed jopponu li jkun hemm housing socjali fl-izvilupp propost.

‘Il-housing socjali qieghed inkluz fid-development brief tal-progett. Jekk hemm xi haga fl-izvilupp propost li l-MEPA ghandha tikkunsidra, dan hu l-izvilupp eccesiv u n-nuqqas ta’ iktar spazji pubblici f'dik l-akwata u mhux housing socjali’, qalet Zminijietna Lehen ix-Xellug

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page