Primary Health Care is a priority

Press Release: 20/05/09
Stqarrija Stampa: 20/05/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Primary Health Care is a priority

Zminijietna – Voice of the Left appeals to Government and the Medical Association of Malta so that Primary Health Care remains a priority.

Zminijietna – Voice of the Left does not agree with governments’ idea to outsource part of the Public Health Service to private entities as well as to MAM’s approach to close more Public Health Centers because of the shortage of doctors. 

Withy regards primary health care Zminijietna believes that it would be better if Government invests more in primary health care rather than give money to private hospitals for the same service. Government should not shoulder responsibility of public health, and should not support work practices wherein workers are not allowed to join a union'.

'Government should solve the current conflict by consulting unions and the public, by increasing investment in the primary health sector and by improving working conditions of all employees in the health sector. We believe the Government should consider increasing the obligatory service period in public health for graduates.”

Zminijietna believes that the primary health services that are given in public health centers is essential and should not be downsized because of other considerations, concluded Zminijietna – Voice of the Left.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 79536914

Stqarrija Stampa: Il-kura tas-Sahha Primarja hija priorita'

Zminijietna - Lehen ix-Xellug tappella lill-Gvern u l-Unjin tat-Tobba sabiex il-kura tas-sahha primarja tibqa’ priorita.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ma' taqbilx ma' l-hsieb tal-gvern fejn parti mis-servizz tas-sahha publika jibda jinghata mis-settur privat, kif ukoll ma' taqbilx ma’ l-proposta ta' l-MAM li jinghalqu iktar klinici pubblici minhabba nuqqas ta’ Tobba.

Ghal dan Zminijietna temmen li jkun iktar utli li l-Gvern jinvesti iktar fis-settur tas-sahha primarja milli jaghti flus lill-isptarijiet privati ghall-istess servizz. Il-Gvern m'ghandux ifarfar mit-tmexxija tas-sahha pubblika, u lanqas m'ghandu jippremja prattici ta' xoghol fejn il-haddiema huma mcahhda milli jidhlu f'unjins.

"Il-Gvern ghandu jsolvi l-kwistjoni prezenti permezz ta' konsultazzjoni miftuha ma' l-unjins u l-pubbliku ngenerali. Izid l-investiment fil-qasam tal-kura primarja u jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-haddiema fis-settur tas-sahha. Il-gvern ghandu ukoll jikkunsidra li jtawwal iz-zmien ta' servizz obbligatorju li gradwat huwa obbligat li jaghti fis-settur tas-sahha pubblika wara li jiggradwa."

Zminijietna temmen li s-servizz tal-kura tas-sahha primarja li tinghata fil-poliklinici hi essenzjali u  m'ghandiex tinghata l-genb minhabba kunsiderazzjonijiet ohra.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page