COLA should be given in full to workers – Zminijietna

Press Release: 20/07/09
Stqarrija Stampa: 20/07/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

COLA should be given in full to workers – Zminijietna
 
Zminijietna – Voice of the Left said that in the next budget, workers should receive full compensation (COLA) for cost of living increases.
 
‘To the contrary of the impression being given by some, COLA is legally binding and compensates workers for cost of living increases. Should the Government accede to the proposal of the Malta Employers’ Association, namely that COLA should be tied to productivity, this would not only be illegal, but it would add even more problems to workers and their families to cope with the hefty increase in the cost of living’.
 
‘All workers and pensioners should benefit from the cost of living adjustment. To the contrary of what is being said by MEA, COLA is not related to collective agreements. The Collective agreement is a tool which can increase industrial democracy and reduce exploitation of workers at the workplace’.
 
‘Is MEA’s opposition to COLA adjustments for workers in collective agreements an attempt to reduce the strength of trade unions?’
 
David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914
 
 
Il-‘COLA’ ghanda tinghata minghajr tnaqqis lill-haddiema – Zminijietna
 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li fil-bagit li jmiss, il-haddiema ghandhom jkunu intitolati ghall-kumpens ta’ gholi tal-hajja (COLA) minghajr tnaqqis.
 
‘Ghal kuntrarju ta’ l-impressjoni li qed jaghtu xi whud, il- ‘COLA’ hija marbuta b’ligi u tinghata biex tikkumpensa l-haddiema kollha ghal zieda fl-gholi tal-hajja. Li kieku l-Gvern icedi ghall-proposta ta’ l-Assocjazzjoni ta’ Min Ihaddem (MEA) sabiex il- ‘COLA’ tigi attribwita mal-produttivita, din mhux biss tkun haga illegali, izda ukoll tohloq aktar problemi lill-haddiema u l-familji taghhom biex ilahhqu ghaz-zieda fl-gholi tal-hajja’. 
 
‘Il-haddiema kollha flimkien ma’ l-pensjonanti ghandhom jibbenefikaw mill-kumpens ghal zieda fl-gholi tal-hajja. Ghal kuntarju ta’ dak li qed tghid l-MEA, il-‘COLA’ ma’ ghanda x’taqsam xejn mal-ftehim kollettiv. Il-ftehim kollettiv hija ghodda li tista ssahhah id-demokrazija industrijali u tnaqqas l-isfruttar fuq il-haddiema fuq il-post tax-xoghol’.
 
Zminijietna saqsiet jekk l-opozzizzjoni tal-MEA ghall-zieda fil-‘COLA’ ghall-haddiema bil-ftehim kollettiv hijiex attentat biex jiddghajfu l-unjins.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Publici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob 79536914

Press Releases Main Page