Zminijietna - Voice of the Left welcomed the result in Venezuela

Press Release: 22/02/09
Stqarrija Stampa: 22/02/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna - Voice of the Left welcomed the result in Venezuela
 
Zminijietna - Voice of the Left welcomed the result of the election in Venezuela on the constitutional amendment were 54% of the people voted in favour.

"The democratic verdict of the Venezuelan people is one in favour of increased democracy, given that it gives more power to the people to decide on whom they want for President".

Zminijietna added that within South America, various Leftist governments are bringing about progressive changes, resulting in more equality and social justice in a region otherwise characterised by immense social inequalities.

"Zminijietna - Voice of the Left believes that politics of equality, social justice and ecological sustainability is the best choice against the risks and troubles the world is currently facing".

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79536914


Zminijietna – Lehen ix-Xellug tilqa b’sodisfazzjon ir-rizultat fil-Venezwela

Zminijietna – Lehen ix-Xellug laqghet b’sodisfazzjon ir-rizultat gewwa Venezwela fuq l-emendi fil-kostituzzjoni fejn 54% tal-poplu ivvota favur.

“ Il-Verdett demokratiku espress mill-poplu Venezwelan huwa wiehed favur izjed demokrazija, billi jaghti iktar poter lill-poplu biex jiddeciedi lil minn iridu bhala president.”

Zminijietna ziedet li gewwa l-Amerika Latina, diversi gvernijiet xellugin qed igiebu bidliet progressivi, li jirrizultaw f’iktar ugwaljanza u gustizzja socjali f’regjun li kien ikkaraterizzat minn qasmiet socjali kbar.

"Zminijietna – Lehen ix-Xellug temmen li l-politika ta’ l-ugwaljanza, gustizzja socjali u ekologija sostenibli huma l-ahjar ghazla kontra r-riskju u problemi li qed tiffaccja d-dinja.”

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page