‘State assistance should be given to workers on reduced hours’ Zminijietna

Press Release: 23/02/09
Stqarrija Stampa: 23/02/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

‘State assistance should be given to workers on reduced hours’ Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left appealed to the Maltese Government to introduce short-time compensation programmes in place whereby employers can apply for temporary state assistance to top up the wages of workers working reduced hours.

Zminijietna said

‘According to Eurofound, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, various EU governments and companies are opting for employment-maintaining initiatives, as opposed to sacking of workers. Workers’ Unions are playing a strong role in this regard to defend workers’ jobs and rights. The role of the GWU in the setting up of 4-day weeks system instead of reducing workers is a commendable action in this regard, as it is based on the value of solidarity’.

‘Zminijietna appeals to the Government to take up the recommendations of Maltese unions and of the Malta Employers’ Association to introduce short-time compensation programmes in place whereby employers can apply for temporary state assistance to top up the wages of workers working reduced hours. This measure will help alleviate workers’ situations in view of the global crisis of neo-liberal capitalism’

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79536914


‘L-istat ghandu jghin lilll-haddiema li qed jahmdu b’sighat mnaqqsa.’

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern Malti sabiex jintroduci programmi qosra ta’ kumpens, fejn min ihaddem ikunu jista' japplika ghal ghajnuna temporanja mill-Istat biex taghmel tajjeb ghat-tnaqqis fil-paga ta’ dawk il-haddiema li qed jahdmu b’sighat mnaqqsa.

Zminijietna qalet

‘Skond il-Fondazzjoni Ewropeja ghal titjieb fl-ghixien u l-kundizzjonijiet tax-xoghol, diversi Gvernijiet Ewropej qed jmorru ghal inizjattivi ghall-harsien l-impjieg, minflok tnaqqis ta’ haddiema. L-unjins tal-haddiema qed jiehdu r-rwol mportanti f’din l-affari, sabiex jiddefendu l-impjieg u d-drittijiet tal-haddiema. L-inizzjattiva li hadet l-GWU biex tigi ntrodotta sistema ta’ xoghol ta’ erbat ijiem minflok tnaqqis ta’ haddiema hi wahda li nappoggjaw minhabba li din hi bbazata fuq il-valur tas-solidarjeta'.

‘Zminijietna tappella lil Gvern Malti biex jisma’ mill-unjins Maltin u mill-Assocjazzoni ta’ Min Ihaddem sabiex jintroduci programmi qosra ta’ kumpens, fejn kumpaniji  ikunu jistghu japplikaw ghal ghajnuna temporanja mill-Istat biex taghmel tajjeb ghat-tnaqqis fil-paga ta’ dawk il-haddiema li qed jahdmu b’sighat mnaqqsa. Din il-mizura tghin biex tigi mtejba is-sitwazzjoni tal-haddiema li qed jintlaqtlu mill-krizi globali ta’ kapitalizmu neo liberali.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page