'Caravan Site should replace Illegal Boathouses' Zminijietna

Press Release: 23/06/09
Stqarrija Stampa: 23/06/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

'Caravan Site should replace Illegal Boathouses' Zminijietna
 

Zminijietna Voice of the Left , which is an official member of MEPA's nature group of NGOs, has submitted its objection to MEPA  against the proposed development of a Caravan site at il-Prajjiet in Mellieha, opposite Popeye Village.
 
Zminijetna said
 
'The site is designated as a Special Area of Conservation and is protected by the Habitats Directive. It also includes a garigue and agricultural land, apart from being an open space'.

'Following public consultation, Government should identify alternative sites for a caravan site, such as sites which are already occupied illegally, for example by boathouses. In this regard, Zminijietna absolutely disagree that Government sanctions illegal development, such as that with boathouse owners in Armier, through behind-the-scenes meetings for electoral purposes'.
 
'Malta cannot keep losing more open spaces', added Zminijietna.
 
Andre' Damato
Assistant PRO

Zminijietna - Voice of the Left

‘Is-Sit ghall-karavans ghandu jiehu post il-boathouses illegali’ Zminijietna
 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug, li hija membru ufficjali fil-grupp ta' l-ambjent fi hdan il-MEPA issottomettiet l-oggezzjonijiet taghha kontra l-izvilupp propost ta’ sit ghall-karavans gewwa l-Prajjiet il-Mellieha, faccata ta’ Popeye Village.
 
Zminijetna qalet
 
'L-inhawi huwa ddisinjat bhala wiehed ta’ konservazzjoni gholja, kif ukoll protett taht il-‘Habitats Directive’. L-akwata tinkludi xaghri u art agrikola, u l-inhawi iservu ukoll bhala spazju miftuh.’

‘Pemezz ta’ konsultazzjoni mal-pubbliku, il-Gvern ghandu jiddentifika siti alternattivi ghal uzu ta’ karavans, fosthom siti li diga huma okkupati illegalment, bhall-dawk bil- ‘boathouses’. F’dan ir-rigward Zminijietna ma’ tabilx mal-Gvern meta issanzjona zviluppi illegali, fosthom il-kmamar gewwa l-Armier, wara laqghat minn wara l-kwinti ghal skop elettorali’.

'Malta ma’ tiflahx titlef aktar spazji miftuha’ tenniet Zminijietna.
 
Andre' Damato
Assistent PRO

Zminijietna – Lehen ix-Xellug

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page