Budget should strengthen the welfare state – Zminijietna

Press Release: 27/10/09
Stqarrija Stampa: 27/10/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Budget should strengthen the welfare state – Zminijietna
                                                        
Zminijietna – Voice of the Left said that the coming Budget should focus on the strengthening of the welfare state to compensate for the inequalities, hardship and social difficulties arising from the Nationalist government’s neo-liberal policies.

‘Government should not encourage more reduction in income tax as this will have a negative effect on the sustainability of the welfare state system. Government should introduce taxation on property speculation and increase taxation on companies making windfall profits, such as banks and gaming companies.’

‘Government should reform the current regressive utility tariff system so that the basic consumption is safeguarded while penalizing wastage.’

‘Government should work towards an economy that encourages more female participation in the labour market whilst not encouraging exploitative practices. This can be carried out though state investment more in accessible childcare centres and incentivising and rewarding the introduction of innovative family friendly and inclusive measures or initiatives in the private sector as till today these are largely non existent.’

      ‘Maternity leave entitlement from 13 weeks to 14 weeks should be fully paid.’

‘Means-testing of social benefit should be avoided as much as possible, as these can result in stigmatisation of claimants, poverty traps for low paid workers who experience a small rise in their earnings.’

      ‘The combined earnings ceiling for Single Parents should be raised, as this is not realistic.

‘Housing subsidies for first time home-buyers and persons with social needs should be strengthened.’

‘The Budget should tackle problems faced by various categories of workers by introducing measures such as an increase in the minimum wage and incentives to create good quality jobs instead of precarious ones.’

Zminijietna – Voice of the Left concluded by appealing to all political parties to take a clear stand against reduction in the income tax as this will only help further dismantle the welfare state.


David Pisani
Mob 79535914
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Il-Bagit ghandu jsahhah ‘Welfare State’ – Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li l-bagit li jmiss ghandu jiffoka fuq it-tishih ta’ ‘Welfare state’  biex jikkumpensa ghal inugwaljanzi, nuqqas ta’ flus u diffikultajiet socjali li qed jesperjenzaw il-familji u nies minhabba l-politika neoliberali ta’ Gvern Nazzjonalista.

‘Il-Gvern m’ghandux jinkoragixxi aktar tnaqqis fit-taxxa tad-dhul ghax din qed tohloq effetti negattivi lis-sostenibilita ta’ ‘welfare state’. Imma mill-banda l-ohra ghandu jintroduci taxxa fuq spekulazzjoni tal-bini u jzid it-taxxa fuq kumpaniji li qed jaghmlu profitti kbar, bhall-banek u kumpaniji tal-loghob.’

‘Il-Gvern ghandu jirriforma s-sistema prezenti ta’ thaddim ta’ t-tariffi tad-dawl u l-ilma li hi wahda rigressiva billi jipprotegi l-konsum baziku filwaqt li jippenalizza l-hela.’

‘Il-Gvern ghandu jahdem lejn ekonomija li tinkoragixxi l-partecipazzjoni tal-mara fis-suq tax-xoghol filwaqt li jiskoragixxi prattici esplojtattivi fuq il-haddiem. Din tista’ ssir b’investiment statali ghal aktar holqien ta’ ‘child care centres’ u politika ta’ incentivi ghal dawk il-kumpaniji li jintroducu mizuri favur il-‘work-life balance’ li sa llum hija hafna nieqsa fid-dinja tax-xoghol.’

‘L-erbatax il-gimgha ‘maternity leave’ ghandha tinghata kollha bhala hlas u mhux sa tlettax il-gimgha.’

‘It-thaddim ta’ ‘means-testing’ fuq il-beneficji socjali ghandu jigi evitat mill-aktar possibli, ghax dan jista’ jwassal ghal riskju ta’ faqar ghal dawk il-haddiema li jesperjenzaw zieda minima fid-dhul taghhom.’

‘Il-beneficju socjali ghall-familji b’genitur wiehed ghandu jizdied, ghax kif inhu llum mhux qed jindirizza ir-realta socjali taghhom.’

‘Is-sussidji fuq id-djar ghal koppji li ser jixtru l-ewwel dar u dawk il-persuni bi bzonnijiet socjali ghanda tigi msahha.’

‘Il-Bagit ghandu jindirizza problemi li qed jiffaccjaw diversi kategoriji ta’ haddiema bl-introduzzjoni ta’ mizuri bhal zieda fil-paga minima u holqien ta’ xoghol b’kundizzjonijiet tajba u mhux holqien ta’ xoghol prekarju.’

Zminijietna –Lehen ix-Xellug temmet l-istqarrija billi appellat lill-partiti politici kollha biex jiehdu posizzjoni cara kontra tnaqqis fit-taxxa tad-dhul ghax din qed tghin biss biex jigi smantellat il-‘welfare state’.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page