The Services Directive will enforce 'Social Dumping'

Press Release: 27/12/09
Stqarrija Stampa: 27/12/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

The Services Directive will enforce 'Social Dumping'

On Monday 28 December the Services Directive goes into effect, encouraging the free market of services across all European countries.  This directive is still being criticized and challenged at EU Level by the United Left group, the Greens, the French Socialists and the European Trade Union Confederation due to the fact that the same directive does not give any importance to workers' rights and the right for  collective bargaining.

"It's a disgrace for us considering how the Maltese political class offered no resistance within the European Parliament so that workers’ rights and the right for collective bargaining are safeguarded in the services directive. Indeed the two major political groups in the European parliament, the Socialist parties and the European People's Party jointly voted for a majority vote in favour of the directive."

It is also regrettable that the Nationalist Government lauded the directive, when considering that the directive will lead to the social dumping of workers from one country to another; social inequality between different categories of workers, unfair competition, inferior conditions of work and decommissioning of collective bargaining.

"The Services Directive was designed to give companies all the rights to provide a service in another country without hindrance and the obligation to hold a permanent representation in the country in which they are doing business. The result of such policy is that trade unions will lose the right for collective bargaining because they don't have with whom to negotiate. In the recent Vaxholm case we saw that Sweden was forced to weaken its workers' rights and standards".

Zminijietna – Voice of the Left believes that in order to protect workers' rights and not succumb to "social dumping" the European Commission must insert clear legal protocol in all treaties where workers and social rights are given primacy over freedom of the market.
 
"This cannot be implemented if our representatives in the European Parliament and the Maltese Government remain passive in the face of a Social Europe that protects workers’ rights.”

We urge our Maltese representatives in the European Parliament to act critically and persistently towards this directive in emphasizing the importance of worker's rights.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914
 
 
Id-Direttiva tas-Servizzi ser tinforza ‘Social Dumping’

Nhar it-tnejn 28 ta’ Dicembru tidhol fis-sehh id-direttiva tas-servizzi. Direttiva li ser tinforza is-suq hieles tas-servizzi madwar il-pajjizi kollha Ewropej. Direttiva li ghada sa llum tigi kkritikata u kkontestata mill-blokk tax-xellug maghqud, mill-Hodor, is-Socjalisti francizi u l-konfederazzjoni ta’ Trejdjujins Ewropej minhabba l-fatt li d-direttiva tas-servizzi ma’ taghti l-ebda protezzjoni l-kundizzjonijiet tal-haddiema li ser jkunu affettwati b’din id-direttiva.

"Huwa ta’ dispjacir ghalina kif il-klassi politika Maltija ma’ offriet l-ebda resistenza fil-parlament Ewropew sabiex il-kundizzjonijiet tal-haddiema u dritt tal-ftehim kollettiv jigu ssalvagwardjati fid-direttiva tas-servizzi. Filfatt fuq nota negattiva insibu li l-grupp tas-socjalisti u popolari lahqu kompromess bejniethom u vvutaw b'maggoranza favur id-direttiva. "

“Ghalina huwa ukoll ta’ ghib li l-partit Nazzjonalista johrog jfahhar id-direttiva meta din ser twassal ghal ‘dumping’socjali tal-haddiema minn pajjiz ghall-iehor; inugwaljanza bejn diversi kategoriji ta’ haddiema meta dawn qed jaghmlu l-istess xoghol, kompetizzjoni ngusta, kundizzjonijiet nferjuri ta' xoghol u theddida lill-ftehim kollettiv”.

“Id-Direttiva tas-Servizzi giet mfassla sabiex kumpanija jkollha d-dritt li tipprovdi s-servizz taghha f’pajjiz iehor minghajr xkiel u l-obbligu li jkollha rapprezentanza permanenti fil-pajjiz fejn tkun qed topera. Ir-rizultat ta’ din il-politika hu li trejdjujins mhux ser ikollhom ma’ min jinnegozzjaw. Rizultat ta' dan hu li ftehim kollettiv ma' jkunx jista' jigi fis-sehh u b'hekk is-sahha tal-unions ser tkompli tiddghajjef. Ricenti diga kellna l-kaz Vaxholm li sforza l-Isvezja biex tnaqqas id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tal-haddiema taghha”.

Zminijijietna – Lehen ix-Xellug temmen li biex jigu protetti d-drittijiet tal-haddiema u ma’ ncedux ghal “social dumping”, l-Kummisjoni Ewropeja ghandna tinserixxi protokolli legali cari f’kull trattat sabiex id-drittijiet tal-haddiema u dawk socjali jinghataw superjorita fuq is-suq hieles. Imma dana ma’ jistax isehh jekk ir-rapprezentanti Maltin fil-Parlament Ewropej u l-Gvern Malti jibqghu passivu u ma’ jaghtux l-imputt taghhom favur Ewropa Socjali li thares id-drittijiet tal-haddiema" .

“Nheggu l-Gvern u l-Membri Parlamentari Maltin fl-Ewropa biex b'mod kritiku u persistenti lejn id-direttiva tas-servizzi jghafsu fl-importanza tad-drittijiet tal-haddiema" .


David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Publici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob 79536914

Press Releases Main Page