Workers' Day against Precarious Jobs

Press Release: 29/04/09
Stqarrija Stampa: 29/04/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Workers' Day against Precarious Jobs
 
Zminijietna - Voice of the Left said that workers day should make us aware of the increase in precarious employment which is characterised by exploitative practices.
 
'Official statistics show that part-time work is increasing as much as full-time work. There are currently around 47,000 part-time workers in Malta, and 27,000 of these are only in part-time employment, and most workers are women. Even though there are people who work part-time out of choice, in many cases part-time work is taken up because of a lack of better job opportunities. Many part-time workers are denied their legal rights and are denied opportunities such as house loans given the nature of part-time work'.
 
'Precarious employment is also on the increase as regards contractual employment. Privatised companies such as Maltapost are replacing full-time workers with workers on contract who earn lower pay and have inferior working conditions. Contractual work offers little security and is often characterised by bad working conditions and lack of rights. The same can be said as regards workers who are being forced to change their status to self-employed by their employers, thus forfeiting basic workers' rights'.
 
'Zminijietna urges the Government to ensure that public tenders should include work conditions as an important criteria for selection. Government should also increase its enforcement mechanisms to ensure that working conditions as set by law are respected.  Various anomalies in work legislation should also be amended. These include legislation on recegnition of trade-unions and legislation regarding the industrial tribunal, which excludes public sector workers'.
 
'It is shameful that the current Government is resisting progressive reforms being proposed in the European Union such as an extension of maternity leave. At the same time the same Government does not think twice to support anti-social reforms which put business interests before workers' rights'.
 
'Zminijietna reaffirms its support to trade unions who are struggling against neo-liberal reforms which are eroding workers' rights We support the call for a social Europe whereby job creation is based on quality, and not on exploitation and precariousness'.
 
In the meantime Zminijietna Voice of the Left announced that it will be participating in the workers' day march in Valletta on 1st May.
 
David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79536914

 
Jum il-Haddiem kontra x-Xoghol Prekarju
 
Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li Jum il-Haddiem ghandu jgibna konxji dwar iz-zieda fl-impjieg prekarju li huwa kkatarizzat minn prattici esplojtattivi. 

‘Statistici ufficjali juru li l-impjieg part-time qieghed jizdied daqs l-impjieg full-time. Hemm bejn wiehed u iehor 47,000 haddiem part-time f'Malta, li minnhom 27,000 huma f'impjieg part-time biss, u li hafna minnhom huma nisa. Ghalkemm hawn nies li jahdmu part-time b'ghazla taghhom, f'hafna kazijiet l-impjieg part-time jittiehed minhabba n-nuqqas ta' opportunitajiet ta' xoghol ahjar. Hafna haddiema part-time huma mcahda mid-drittijiet u servizzi bhal self mill-banek ghal xiri ta' dar minhabba natura tax-xoghol taghhom’. 
 
‘L-Impjieg prekarju ukoll qed jizdied fir-rigward ta' impjieg b'kuntratti definiti. Kumpaniji privati bhal Maltapost qed ibiddlu haddiema full-time ma' haddiema b'kuntratti definit, b’pagi inqas u b'kundizzjonijiet inferjuri. Xoghol b'kuntratt definit joffri ftit sigurta u huwa kkaraterizzat minn kundizzjonijiet hziena u nuqqas ta' drittijiet. L-istess jista' jinghad ghal dawk il-haddiema li qed jigu mgielgha jbidlu l-istat taghhom ghal wiehed self -employed, b'hekk jiccahdu mid-drittijiet bazici tax-xoghol’.
 
‘Zminijietna theggeg lill-gvern biex jassigura li tenders pubblici jinkludu l-kundizzjonijiet tax-xoghol bhala wahda mill-kriterji mportanti fis-selezzjoni. Il-Gvern ghandu jzid l-infurzar biex jassigura li l-kundizzjonijiet tax-xoghol stabiilti bil-ligi jkunu rrispettati. Anomaliji varji fil-ligi tax-xoghol ghandhom jigu emendati. Dawn jinkludu legislazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta' l-unjins u legislazzjoni rigward it-tribunal industrijali, li jeskludi l-haddiema tas-settur publiku’. 

‘Hija tal-misthija li Gvern kurrenti qed jirrezisti riformi progressivi li qed jigu proponuti fl-Unjoni Ewropeja, bhal l-estenzjoni tal-leave tal-maternita’. Fl-istess hin l-istess Gvern ma' jahsibiex darbtejn biex jappoggja riformi anti socjali li jitfghu l-interessi tan-negozju qabel id-drittijiet tal-haddiema’.
 
Zminijietna tikkonferma l-appogg taghha ghal dawk l-unjins li qed jiggieldu kontra riformi neo liberali li jcahhdu d-drittijiet tal-haddiema. Nappellaw ghal Ewropa Socjali fejn il-holqien tax-xoghol huwa bbazat fuq il-kwalita’ u mhux fuq esplojtazzjoni u prekarjeta’.
 
Sa dan it-tant, Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li ser tippartecipa fil-manifestazzjoni ta' Jum il-Haddiem gewwa il-Belt Valletta, fl- 1 ta' Mejju.
 
David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

mayday

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page