Ghirghien Development should include social housing - Zminijietna

Press Release: 29/06/09
Stqarrija Stampa: 29/06/09
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Ghirghien Development should include social housing - Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left appealed to MEPA not to give in to pressure being made by some who are opposing social housing in the proposed development of Ghirghien in Birzebbugia.

‘During the MEPA board meeting of 26th June, it transpired that before taking a final decision on the project, the MEPA board was considering whether to include social housing or not in the development. Zminijietna appeals to MEPA to make sure that social housing is included in the project, in line with the project’s development brief’.

‘If there is anything in the proposed development which MEPA should reconsider, this is the excessive development and lack of further open space’.

Zminijietna participated in the MEPA board meeting on the proposed development.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

L-izvilupp fl-Ghirghien ghandu jinkludi housing socjali- Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-MEPA sabiex ma ccedix ghall-pressjoni ta’ xi uhud li qed jopponu li jkun hemm housing socjali fl-izvilupp propost fl-Ghirghien f’Birzebbuga.

‘Matul il-laqgha tal-bord tal-MEPA fis-26 ta’ Gunju, irrizulta li l-bord tal-MEPA qed jikkunsidra jekk jinludix jew le housing socjali fl-izvilupp. Zminijietna tappella lill-MEPA sabeix tizgura li jkun hemm housing socjali fil-progett, b’konformita’ mad-development brief tal-progett.’

‘Jekk hemm xi haga fl-izvilupp propost li l-MEPA ghadnha tikkunsidra, dan hi l-izvilupp eccesiv u n-nuqqas ta’ iktar spazji pubblici’.

Zminijietna ippartecipat fil-laqgha tal-bord tal-MEPA dwar l-izvilupp propost.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page