Zminijietna marks Women's Day

Press Release: 06/03/10
Stqarrija Stampa: 06/03/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna marks Women's Day

Zminijietna - Voice of the Left marks the International Women's Day by insisting that trade unions and political parties make the right for equality for women and their working conditions a priority.

“Women, migrants and youth workers are the most group sectors exploited as they are largely employed in precarious work, such as part time, self employed or on definite contracts.”

Unfortunately, certain movements in Malta give little importance to the working conditions of women. In fact they believe that part time employment is a means for women to enter the labour market, thus ignoring the fact that many women are being obliged to opt for precarious work as the employers see this as a way to avoid giving women their working rights and the right to join a trade union.

Zminijietna - Voice of the Left calls on Government to address the problem of precarious employment by confronting the problem and legislate in favour of decent and secure jobs, more family friendly measures, provision of more child care facilities and extension of maternity leave - fully paid.

Zminijietna beliefs that women should not be condemned to remain classified as the ‘working poor’.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

 

Zminijietna tfakkar Jum il-Mara

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qeghda tfakkar Jum il-Mara billi tinsisti li l-trejdjunjins u l-partiti politiċi jagħmlu d-dritt għall-ugwaljanza għan-nisa u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom prijorità.

"In-nisa, l-immigranti u l-ħaddiema żgħażagħ huma l-iktar gruppi ta' nies li huma sfruttati, ghax il-biċċa l-kbira taghhom qed jigu mpjegati f'xogħol prekarju, bħal dak part-time, ‘self employed’ jew fuq kuntratti definiti.

Sfortunatament, certu movimenti f'Malta ftit li xejn jagħtu mportanza għall-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ haddiema nisa. Fil-fatt dawn jqiesu l-impjieg part-time bhala mezz għan-nisa biex jidħlu fis-suq tax-xogħol, u b'hekk jinjoraw il-fatt li ħafna nisa huma mgiegħlha jagħżlu xogħol prekarju, fejn dawk li jħaddmu juzaw dan metodu biex jevitaw li jagħtu lin-nisa d-drittijiet tax-xogħol tagħhom u d-dritt li jissiehbu fi trejdjunjin.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tappella l-Gvern biex jindirizza l-problema ta' l-impjieg prekarju billi jikkonfra l-problema u jillegisla ligijijiet favur xoghol dicenti u sigur, aktar miżuri favur il-familja, provvediment ta' aktar ‘child care facilities’ u estenzjoni fil-‘maternity leave’ bi hlas.  

Zminijietna temmen li ”Nisa m'għandhomx jkunu kkundannati biex jibqgħu klassifikati bhala "the working poor".

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page