Zminijietna praises Government’s initiative to revise tariffs upwards

Press Release: 06/04/10
Stqarrija Stampa: 06/04/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna praises Government’s initiative to revise tariffs upwards
 
Zminijietna - Voice of the Left agrees with the decision taken by Government to increase tariffs for the private and commercial sector for the disposal of waste into the engineered landfill. We also agree in the reduction in charges for the separation of waste that is taken to the recycling facilities at Marsascala.
 
"Zminijietna believes that the capitalist system is the main culprit for over consumption and the increase in waste. The maximization of profit is causing not only economic and social problems, but even major environmental problems."
 
Zminijietna appeals Government to encourage the local produce, more separation of waste in households, as well as taking care that the eco-tax system is functioning properly. Presently the eco tax is being used as a means by Government to increase its revenue, whereas if the system is properly operated, income will decrease drastically not increase.
 
We urge Government to apply the 'polluter pay principle' against 'the powerful in society' Therefore we except the Government to take the initiative to collect back the money remitted on fines owned by MIDI for throwing waste into the sea and not given them an official pardon, as well we expect the Government to apply the polluter pays principle for the damage caused to Wied il-Ghasel by private operators.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Zminijietna tfahhar l-inizzjattiva ta’ l-Gvern li jirrevedi l-fuq it-tariffi ghar-rimi ta’ l-iskart.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug taqbel ma’ decizjoni tal-Gvern li jirrevedi l-fuq it-tariffi ghar-rimi ta’ skart fl-‘engineered landfill’ li gej mill-industrija privata u dik kummercjali, kif ukoll taqbel li jigu mnaqqsa t-tariffi fuq dak l-iskart li jkun isseparat u meħud lejn l-impjant ta’ Riċiklaġġ ta’ Sant'Antnin.

“Nemmnu li sistema kapitalista hi l-kagun ewlieni ghall-konsum esagerat u z-zieda fl-iskart. L-immassimizzar fil-profit qed johloq mhux biss problemi ekonomici u socjali, imma anka problemi ambjentali kbar.”

Zminijietna tappella l-Gvern biex jincentiva l-prodott lokali, iktar separazzjoni ta’ l-iskart fid-djar, kif wkoll jara li eko taxxa tibda tithaddem bis-serjeta. L-eko taxxa fil-prezent qed tintuza bhala dhul aktar ghall-Gvern, fejn suppost jekk s-sistema tithaddem kif suppost, id-dhul jrid jonqos drastikament mhux jizdied.

Minn naha l-ohra nheggu l-Gvern biex il- ‘polluters pay principle’ tigi applikata wkoll fuq minn hu b’sahhtu fis-socjeta. Ghalhekk qed nistennew il-Gvern jiehu l-inizzjattiva sabiex jigbor lura l-flus mahfura f’Multi dovuti mill-MIDI talli rema skart fil-bahar u mhux itihom mahfra, kif wkoll qed nistennew il-Gvern biex japplika l-principju ta’ minn iniggez ihallas ghal-hsara li saret f’Wied il-Ghasel minn operaturi privati.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page