"Decision that will lead to further development" Zminijietna

Press Release: 07/01/10
Stqarrija Stampa: 07/01/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

"Decision that will lead to further development" Zminijietna

At the beginning of this year a measure came into force that should raise concern among various environmental organizations. We refer to the decision taken in Budget 2009 to bring to a halt the financing of the Malta Environment and Planning Authority (MEPA). Environmental organisations should be cautious about such a decision.

Zminijietna – Voice of the Left considers this decision as wrong and one that will push the Authority to be entirely dependent on the granting of permits and charges.

“It doesn’t make sense if we want to have an authority which is more democratic, accountable and just. MEPA should not be considered as a commercial entity. Such a decision will lead to a democratic deficit within its operational structure. This will push the authority to sustain its loss in the generation of income from the granting of more permits or increase its service charges. This will also create a disproportionate difference between big contractors and the common citizen, which may also give rise to more illegal developments."

Environmental NGOs are encouraged to urge Government to withdraw this decision. It is the Government’s responsibility to keep sustaining MEPA financially and to ensure that its operation is a democratic one.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

 
"Decizjoni li ser twassal ghal aktar zvilupp" Zminijietna

Fil-bidu tas-sena dahlet fis-sehh mizura li zgur ghanda tqajjem thassib fost l-ghaqdiet ambjentali. Qed nirreferu ghad-decizjoni mehuda mill-Gvern fl-ahhar bagit li jwaqqaf il-finanzjament lill-Awtorita ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar. L-Ghaqdiet Ambjentali ghandhom joqghodu attenti minn din id-decizjoni.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tqies din id-decizjoni bhala wahda zbaljata u li ser twassal biex l-Awtorita ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar biex isostni l-operat taghha tigi totalment dipendenti minn hrug fil-permessi u dhul mit-tariffi.

 “Ma’ taghmilx sens jekk irridu Awtorita aktar demokratika, responsabbli u gusta.Il-MEPA m’ghandiex titqies bhala entita kummercjali. Decizjoni bhal din ser twassal ghal defecit demokratiku fl-operat taghha, li finalment ser jimbotta l-awtorita biex issostni in-nuqqas ta’ dhul taghha minn hrug ta’ aktar permessi u zieda fil-hlasijiet. Dana ukoll ser jwassal ghal sproporzjon bejn dawk li huma kuntratturi kbar u cittadin komuni u anka zieda fl-izvilupp illegali.”

Zminijietna qed thegget l-ghaqdiet ambjentali biex jappellaw il-Gvern sabiex jirtira minn din id-decizjoni. Il-Gvern hu fir-responsabilta tieghu li jibqa' jiffinanzja u jara li l-operat tal-MEPA jkun wiehed demokratiku.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page