‘Enemalta recommendations are a threat to workers' rights’, Zminijietna

Press Release: 09/04/10
Stqarrija Stampa: 09/04/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

‘Enemalta recommendations are a threat to workers' rights’, Zminijietna
 
Zminijietna - Voice of Left condemns Governments’ behavior in trying to blame the workers at Enemalta Corporation because of the cuts in the supply of electricity, which is the end result of a system that can not sustain the increase in demand for electricity.
 
Zminijietna believes that the workers enjoy the right to choose to obey orders from a trade union, even more if those directives are related to industrial issues.

'The internal report, failed to plead that the Government who is also responsible of the corporation is allowing company to introduce neo liberal reforms to break workers’ solidarity, by sub contracting work done by Enemalta employees related to security system to private entities."
 
Zminijietna - Voice of Left call on the Government to respect the hard work in which workers at Enemalta Corporation work and stop using anti democratic tactics. Recommendations given from the internal inquiry board is a frontal threatening to industrial democracy. If these enter into force they will be going against the benefits of a worker’s right; to join a trade union and to opt freely to obey directives.
 
"Presently, the Government is using the instantaneous moment to justify the investment in the extension at Delimara Power Station, as well as simultaneously try to break the existing solidarity between workers.

"Workers should remain united in front of right wing policies that promote individualism of divide and rule.”

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of Left.
Mob:79536914

‘Ir-rakomandazzjonijiet ta’ l-Enemalta huma theddida ghad-drittijiet tal-haddiema’, Zminijietna
 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug tikkundanna l-agir tal-Gvern li jipprova jitfa l-htija fuq il-haddiema ta' l-Enemalta minhabba qtugh fil-provvista ta' dawl, li hu rrizultat ta' sistema li ma' tiflahx aktar ghad-domanda dejjem tizdied ta' l-energija.
 
Zminijietna temmen li l-haddiema jgawdu d-dritt li jghazlu li jobdu direttivi industrijali msejha mill-Unjin taghhom, aktar u aktar meta l-istess direttivi huma marbuta ma' kwistjonijiet ndustrijali. 

‘Ir-rapport intern naqas milli jghid li l-Gvern li hu responsabli mill-kumpanija Enemalta qed jhalli l-kumpanija jdahhal riformi neo liberali biex ikisser is-sahha tal-haddiema, billi tissub-kontrattja x-xoghol li kienu jaghmlu haddiema li huma klassifikati bhala ufficjali tas-sigurta lill-privat.”
 
Zminijietna - Lehen ix-Xellug tappella l-Gvern biex jirrispetta x-xoghol iebes li jahdmu fih l-haddiema ta’ l-Enemalta u jieqaf juza tattici anti demokratici. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-bord ta' l-inkjesta ta' l-enemalta huma theddida frontali lid-demokrazija ndustrijali. Jekk jidhlu fis-sehh jkunu qed jmorru kontra d-dritt li jgawdu l-haddiema llum; dak li jissiehbu f’Unjin u li liberament isegwu direttivi industrijali.   
 
"Fil-prezent il-Gvern qed juza l-mument opportun biex l-ewwelnett jiggustifika l-investiment fl-estenzjoni ta’ 'power station' ta' Delimara b'detriment kbir ghal ambjent, kif ukoll biex fl-istess waqt jipprova jkisser is-solidarjeta li tesizti bejn il-haddiema.

“Il-haddiema ghandhom jibqghu maghqudin quddiem il-politika leminja u individwalista ta’ ifred u saltan”.
 
David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page