Malta must be a “GMO free zone”

Press Release: 10/03/10
Stqarrija Stampa: 10/03/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Malta must be a “GMO free zone”

The fight against the influx of GMOs in countries of the European Union is an on going battle, where on one side you have the environmentalists, the left block and the greens and on the other side you have big multinational companies trying to penetrate the European market to gain control and flood the agricultural sector with GMOs, the same as what is happening in the bio fuel sector in third world countries.
In this situation, Żminijietna – Voice of the Left greatly regrets that European Commissioner John Dalli gave his approval for the cultivation of a genetically modified potato, known as ‘Amflora’. We fear that Commissioner Dalli bowed to pressure that has been exerted since 2003 by the multinational company BASF to infiltrate the European market and cultivate and produce ‘Amflora’.

It is to be noted that the government of Cyprus has urged the European Commission to declare Cyprus a “GMO free zone”. The Cyprus government  rightfully claims that “due to the geography of the country, being a small island, any cultivation of GMO products makes it easier to infect the flora of the island”.
Żminijietna calls on the Malta government and the Maltese MEPs  to follow this example and for the same reasons insist within the EU to declare the Maltese Islands a “GMO free zone”.
We also demand that European Commissioner John Dalli acts in favour of a Social and Ecological Eurpe, free from GMOs and not give in to pressure from the giant multinationals.


David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Malta għandha tkun żona ħielsa mill-GMOs 

Il-ġlieda kontra l-influss ta 'GMOs' fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea hija battalja kontinwa, fejn fuq naħa waħda għandek l-ambjentalisti, il-blokk tax-xellug magħqud u l-ħodor u fuq in-naħa l-oħra għandek kumpaniji multinazzjonali kbar li qed jippruvaw jippenetraw is-suq Ewropew biex jiksbu kontroll u jinvadu s-settur agrikolu bil-GMOs, l-istess bħalma qed jiġri fis-settur tal-bijofjuwil fil-pajjiżi ta' tielet dinja. Żminijietna - Leħen ix-Xellug tinsab iddispjacuta ħafna ghall-Kummissarju Ewropew, John Dalli talli ta' l-approvazzjoni tiegħu għall-koltivazzjoni ta' patata ġenetikament modifikata, magħrufa bħala 'Amflora'. Nibzgħu li l-Kummissarju John Dalli cceda għall-pressjoni li ġiet eżerċitata mill-2003 mill-Kumpannija Multinazzjonali BASF biex tinfiltra s-suq Ewropew biex tikkultiva u tipproduċu 'l-Amflora'.

Ta min jinnota li l-gvern ta' Ċipru ħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tiddikjara Ċipru żona ħielsa mill-GMOs. Il-gvern ta' Ċipru ġustament issostni li "minħabba l-ġeografija tal-pajjiż, peress li l-pajjiz huwa gżira żgħira, kwalunkwe kultivazzjoni ta' prodotti ta' GMOs jagħmilha aktar faċli li jinfettaw il-flora li tezisti fil-gzira ta' Cipru".

Zminijietna jistieden lill-gvern ta' Malta u l-MEPs Maltin biex isegwu dan l-eżempju u għall-istess raġunijiet jinsistu fi ħdan l-Unjoni Ewropeja li tiddikjara l-gżejjer Maltin żona ħielsa mill-GMOs.

Aħna nappellaw ukoll il-Kummissarju Ewropew, John Dalli biex jahdem favur Ewropa Soċjali u ekoloġika, ħielsa mill-GMOs u ma jcedhiex fil-pressjoni mill-kumpaniji multinazzjonali.


David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page