Żminijietna appeals UHM to adhere to TUC principles

Press Release: 10/12/10
Stqarrija Stampa: 10/12/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna appeals UHM to adhere to TUC principles

Żminijietna – Voice of the Left believes that it’s not factual or fair to state that the formation of a TUC would be a threat to workers. In the United Kingdom the role of the TUC is a pro active one, and has good relations with several entrepreneurs and manufacturers that offer good working conditions to their employees. In fact in the last 10 years, over 2,500 companies have realised that working with unions makes sound business sense and have chosen to recognise the Trade Union Council. In Malta this progressive line of thinking is still unaccepted.

“Unity among the Unions through the formation of a TUC helps to develop more communication and coordination between the Unions, the management and the workers, increase work efficiency, improve job conditions and health and safety regulations. This will also help the Unions to organize themselves to seek more funds for retraining schemes.”

Żminijietna – Voice of the Left supports Professor Godfrey Baldacchino from the Centre for Labour Studies, Department of Sociology at University of Malta in his appeal to the Trade Unions to organize themselves on what unites them rather than resorting to conflict between them. “Autonomy from political parties should be a policy of a Trade Union Council”.

Żminijietna gives its support to the General Workers Union, FOrum and all organisations, including the Labour Party and Alternattiva Demokratika – The Green Party who declared themselves in favour on the creation of a Malta TUC.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici.
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Żminijietna tappella biex il-UHM taċċetta l-prinċipji ta’ TUC

Żminijietna - Leħen ix-Xellug temmen li mhux fattwali jew ġust li jiġi ddikjarat li l-formazzjoni ta’ TUC jista’ jkun ta’ theddida għall-ħaddiema. Fir-Renju Unit l-irwol ta’ TUC huwa wieħed pro-attiv, fejn it-Trejdjujins għandhom relazzjonijiet tajba ma’ numru kbir ta’ intraprendituri u dawk tal-manifattura, li joffru kundizzjonijiet tajba tax-xogħol lill-impjegati tagħhom. Fil-fatt fl-aħħar 10 snin, aktar minn 2,500 kumpanija rrealizzaw li taħdem ma’ Unjins jagħmel ħafna sens kummerċjalment u għażlu li jirrikonoxxu l-Kunsill ta’ Trejdjunjins. F'Malta din il-linja ta’ ħsieb progressiv għadha mhux aċċettata.

"L-Għaqda fost il-Unjins permezz ta’ TUC tgħin biex tiżviluppa aktar il-komunikazzjoni bejn il-Unjins, is-sidien u l-ħaddiema, l-effiċjenza, titjieb fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u  saħħa u sigurta. Dan jgħin ukoll il-Unjins biex jorganizzaw aħjar biex japplikaw għal fondi għal skemi ta’ taħriġ li jibbenefikaw minnhom il-ħaddiema. "

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappoġġja l-Professur Godfrey Baldacchino mid-Dipartiment ta’ Soċjoloġija, fl-Università ta’ Malta fl-appell tiegħu lit-Trejdjujins Maltin sabiex jgħarfu jsibu dak li jgħaqqadhom flimkien u mhux dak li jbieghedhom minn xulxin. Awtonomija mill-partiti politiċi għandha tkun policy ta’ Kunsill tat-Trejdjunjins.

Żminjietna – Leħen ix-Xellug tagħti l-appoġġ tagħha lill-General Workers Union, il-FOrum u organizzazzjonijiet oħra bħall-Partit Laburista u l-Alternattiva Demokratika li qegħdin jitkellmu favur il-ħolqien ta’ TUC f’Malta

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page