Żminijietna criticises MRA’s report on the use of water

Press Release: 21/07/2010
Stqarrija Stampa: 21/07/2010
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna criticises MRA’s report on the use of water

Żminijietna - Voice of the left criticises the proposed plans put forward by the Malta Resources Authority. Our criticism is directly to the report on the ‘Water Catchments Management policy’ which is still in the stage of consultation. The strategy taken by MRA seems to be lenient with those causing damage to the environment, and tough with those households that consume the basic amount of water.

“The report fails to give a real solution to this problem, where several companies are extracting an excessive use of underground water at a ridiculous price of 1.75 euro cents per mtr/cube, while households pay 5.50 euro cents per mtr/cube”.

"It is condemnable the fact, that MRA appears to adopt the same method used in the case of the energy tariffs, by increasing drastically the price of the basic consumption of water. We appeal to MRA to change it’s methodology to one that penalizes wasteful practices and not basic consumption. Many families are experiencing a reduction in the standard of living due to the anti social methods presently in the use, of these services".

Żminijietna criticises also the lack of urgency that is being implemented to install water meters on the 8000 registered boreholes. The current rate is of 26 meter installations over a period of six months. This means that the entire process, when it will be completed would take more than a hundred years. This means that the monitoring process with regards use of groundwater will definitely not be completed in the near future.

"It is worth noting that the existing tariffs price of water for domestic use, are three times more than that for commercial use. We call the MRA to protect the basic consumption of water for domestic use and raise the rate for commercial use, so the difference in revenue to the Government can be used for capital projects addressing the protection and storage of rainwater”.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the left
Mob: 79536914

Żminijietna tikkritika ir-Rapport ta’ MRA dwar l-użu ta l-ilma.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug ikkritikat il-pjanijiet proposti mressqa mill-Awtorità Maltija ta' Risorżi. Il-kritika tagħna hija direttament lejn ir-rapport li jitratta ‘l-ilqugħ u l-immaniġġjar ta’ l-ilma tal-pjan’ li għadu fil-fażi ta' konsultazzjoni.

“L-istrateġija meħuda mill-MRA jidher li ser tkun waħda dgħajfa ma' dawk li jagħmlu użu mill-ilma b’mod eċċessiv, u iebsa ma' dawk il-familji li jikkunsmaw l-ammont bażiku ta' l-ilma”.

"Ir-rapport jonqos milli jagħti soluzzjoni reali għal din il-problema, fejn bosta kumpaniji qed jagħmlu użu mill-ilma b’mod eċċessiv, bi prezz redikoli ta' 1.75ċenteżmu ta’ ewro kull metru kubu, filwaqt li għal użu domestiku rata hi ta’ 5.50 ċenteżmi ta’ ewro kull metru/kubu".

"Huwa kkundannabli l-fatt, li MRA jidher li ser tadotta l-istess metodu użat attwalment fil-każ tat-tariffi ta’ l-enerġija, billi jiżdied drastikament il-prezz tal-konsum bażiku ta' ilma. Nappellaw lill-MRA għall-bidla fil-metodoloġija b’waħda li tippenalizza l-prattiċi ta’ ħela u mhux il-konsum bażiku. Ħafna familji qed jesperjenzaw tnaqqis fil-livell ta' għajxien minħabba l-metodi anti soċjali li qed jiġu wzati bħalissa fl-użu ta’ dawn ir-riżorsi".

Żminijietna tikkritika wkoll in-nuqqas ta' urġenza sabiex tiġi mplimentati l-installazzjoni ta’ water meters ma’ l-fuq minn 8000 borehole irreġistrat. Ir-rata preżenti ta’ i
nstallazzjonijiet hi ta’ 26 f’perjodu ta' sitt xhur. Dan ifisser li l-proċess kollu biex jitlesta se jieħu aktar minn mitt sena. Li jfisser li l-proċess ta' monitoraġġ fir-rigward ta’ l-użu aħjar ta' l-ilma tal-pjan, definittivament, mhux ser jitlesta fil-futur qarib.

"Ta' min jinnota li t-tariffi eżistenti fil-prezz ta' l-ilma għall-użu domestiku, huma tliet darbiet aktar minn dak għall-użu kummerċjali. Nappellaw l-MRA biex tipproteġi l-konsum bażiku ta' ilma għal użu domestiku u zżid ir-rata għall-użu kummerċjali, u għalhekk id-differenza fid-dħul lill-Gvern tkun tista' tintuża għal proġetti kapitali li jindirizzaw il-problema fil-protezzjoni u l-użu aħjar ta’ l-ilma.

 

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

 

Press Releases Main Page