Hondoq ir-Rummien: Proposed Development goes against Public and Environmental Interest

Press Release: 25/05/10
Stqarrija Stampa: 25/05/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Hondoq ir-Rummien: Proposed Development goes against Public and Environmental Interest

Zminijietna - Voice of the Left urges the residents of Qala to unite with Qala’s Labourite Mayor, Paul Buttigieg, the Green Party and various environmental, social and political organisations to convey a united opposition, against the proposed project that will ruin one of the most beautiful natural places of public use in Gozo.

"The proposed area is one outside the development zone, mainly frequented by the public both for swimming and hiking purposes. A Referendum conducted amongst the people of Qala shown clearly that 85% of the people disagree with the proposed project."

“We call for a clear policy for an ‘Eco-Gozo’ that will lead to the rehabilitation of Hondoq ir-Rummien, through public investment, with special attention to the natural environment of the area and the regeneration of the old quarry with the planting of trees."

"Developers are in their interest to portray the project as environmentally sound, but this is very far from reality. The construction of a Yacht Marina at Portomaso resulted in the destruction of a historical wall trench and the area is no longer accessible to the public for swimming and other recreation purposes."

Zminijietna - Voice of the Left invite all Maltese citizens, to be aware that the interest of the few is leading to the ruin of the natural beauty of the Maltese Islands. The same will happen in Qala if permit is granted.

Next Thursday, Zminijietna will attend Mepas’ public hearing to give its full support against the destruction of Hondoq ir-Rummien.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob:79536914

Hondoq ir-Rummien: Il-progett propost imur kontra l-interess ambjentali u pubbliku

Zminijietna – Lehen ix-Xellug theggeg il-poplu tal-Qala biex nhar il-hamis li gej jinghaqdu flimkien ma’ Sindku Laburista tal-Qala, Paul Buttigieg, l-Alternattiva Demokratika u diversi ghaqdiet ambjentali, socjali u politici sabiex nkunu ta’ opposizzjoni maghquda kontra l-progett propost li ser jeqred wiehed mill-isbah postijiet naturali u ta’ uzu pubbliku gewwa Ghawdex. 

“Iz-zona proposta hija wahda barra zona ta’ l-izvilupp, kif ukoll l-akwata hija wahda frekwentata mill-pubbliku ghal ghawm u mixjiet fil-kampanja. Referendum li kien sar ma’ l-poplu tal-Qala, hareg bic-car li 85% tal-Qalin ma’ jaqblux ma’ l-progett propost.”

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tappella l-Gvern ghall-politika cara favur ‘Ghawdex Ekologiku’ li ghandu jwassal ghar-rihabilitazzjoni ta’ Hondoq ir-Rummien, b’investiment pubbliku u attenzjoni kbira ghal ambjent naturali tal-post u rihabilitazzzjoni tal-hofra bi thawwil ta’ sigar. 

“Nemmnu li l-izviluppaturi hu fl-interess taghhom li jpingu l-progett bhala ambjentalment tajjeb, imma dan hu hafna l-boghod mir-rejalta. Il-bini ta’ Yacht Marina gewwa Portomaso rrizultat fi tkissir ta’ hajt storiku u l-akwata m’ghadhiex aktar accessibbli ghall-pubbliku f’dak li hu ghawm u attivitajiet ohra ta’ rikreazzjoni.”

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tappella l-poplu Malti kollu biex jsir konxju li l-interess tal-ftit qed jwassal ghall-qerda tas-sbuhija naturali tal-gzejjer Maltin. L-istess jista’ jigri fil-Qala jekk l-permess jinghata.

Nhar il-hamis, Zminijietna ser tippartecipa fil-laqgha pubblika tal-MEPA biex taghti l'appogg taghha kontra l-qerda  ta' Hondoq ir-Rummien.

David Pisani
Ufficcjal Relazzjonijiet Pubblici 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Press Releases Main Page