Żminijietna will take part in the mass demonstration

Press Release: 26/02/10
Stqarrija Stampa: 26/02/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Żminijietna will take part in the mass demonstration

Żminijietna – Voice of the Left will take part in the mass demonstration called in protest against the policies of an anti-social government. Zminijietna calls for a change in the method used to calculate electricity and water bills to ensure that basic consumption is protected while wasteful practices are penalised. It insists that Government commissions a scientific study to quantify what is ‘basic consumption’.

“Up to now, the method used by Government is a regressive one where basic consumption is penalised. It is a shame to see certain worker’s representatives agreeing in principle with the increases in tariffs.”

“Solidarity between workers is being undermined by a class of people whose main aim is to destroy workers’ unity and solidarity through a campaign of fear mongering on the premise that workers have no job security and are living in precariousness, so they will accept any measure without protest or action”.

Zminijietna will, therefore, take part in the mass demonstration because it believes in a society that protects social justice, solidarity among workers and the common good. Zminijietna condemns a society that is based on precarious work, families living in risk of poverty and the privatisation of public services

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Zminijietna ser tiehu sehem fid-dimostrazzjoni.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ser tiehu sehem fid-dimostrazzjoni kontra l-politika zbaljata ta' Gvern anti socjali. L-ghajta taghna ser tkun ghall-bidla fil-metodu uzat fejn l-konsum baziku jigi protett u l-hela tkun ippenalizzata. S'intendi il-Gvern hu fi dmir li jhejji studju xjentifiku li jikkwantifika l- konsum baziku.

“Sa llum il-gurnata l-metodu uzat mill-Gvern hu wiehed rigressiv fejn il-konsum baziku qed jigi ppenalizzat. Huwa ta’ dispjacir li tara uhud mir-rapprezentanti tal-haddiema jaqblu fil-principju ma’ dawn iz-zidiet fit-tariffi.”

“Nemmnu li s-solidarjeta bejn il-haddiema wkoll qed tigi mminata minn kategorija ta’ nies li l-agenda taghhom hi li jifirdu l-haddiem billi jnisslu biza’ u dubju fost il-haddiema ghax jafu li l-haddiem illum il-gurnata qed jghix fi prekarjeta u allura jaccetta kollox.”

Ghalhekk Zminijietna – Lehen ix-Xellug ser tkun prezenti fid-dimostrazzjoni ghax bhala ghaqda temmen f’socjeta li thares il-gustizzja socjali, is-solidarjeta fost il-haddiema u l-gid komuni. Ahna ma' naqblux f’socjeta mibnija fuq xoghol prekarju, familji f'riskju ta' faqar u privatizzazzjoni ta' servizzi pubblici.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page