Zminijietna will participate on Worker’s Day Celebrations

Press Release: 26/04/10
Stqarrija Stampa: 26/04/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna will participate on Worker’s Day Celebrations.

Zminijietna – Voice of the Left recognise that worker’s Day has a strong significance in the continuous struggles that trade unions and the workers face in the labour market, against precarious jobs. According to the latest European Union statistics it is rising in an alarming manner.

 “We believe that precarious employment is a continuous threat to the present and forth coming working generations and their families. Precarious job is that type of work, were there is no job security, low wages, lack of health and safety and inferior working conditions. Workers face also difficulty in making use of bank services for house loans. Such jobs are many of the part-time employment, work on a fixed contract and agency workers.

The problem of precariousness is a global phenomenon, were ETUC and ILO are organising various campaigns to raise awareness against this new type of culture of modern slavery brought forward by neo liberal policies.

Zminijietna – Voice of the Left believes that it is the right time for workers and trade unions to organise themselves and confront this problem of precarious employment. It’s a shame that the Malta Employers Association, Chamber of Commerce and the Federation of Industries are remaining passive on this matter, and focus only on competitiveness and productivity. Various studies show that workers employed in unstable jobs have less job satisfaction that result in low productivity.

Zminijietna appeals the Nationalist Administration in Government to work directly in conjunction with the Workers Directorate and as well as trade unions, and legislate new laws and regulations to suppress precariousness.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici.
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob:79536914

Zminijietna ser tippartecipa fic-Celebrazzjonijiet ta’ Jum il-Haddiem.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug tqies li il-Jum iddedikat lill-Haddiema ghandu sinjifikat qawwi ghall-glieda kontinwa li qeghdin jiffaccjaw il-mexxejja ta’ trejdjujins u l-haddiema fis-suq tax-xoghol kontra x-xoghol prekarju. Xoghol, li skond l-ahhar statistika Ewropeja qed jizdied b’mod allarmanti.

“Nemmnu li x-xoghol prekarju hu theddida kontinwa ghal generazzjoni presenti u dik futura flimkien mal-familji taghhom. Ix-xoghol prekarju huwa dak it-tip ta’ xoghol fejn ma’ hemmx sigurta fl-impjieg, li allura jwassal ghal pagi baxxi, nuqqas fis-sahha u sigurta, nuqqas fil-beneficcji u drittijiet, u diffikulta ghall-haddiem biex jaghmel uzu ta’ servizzi mill-banek ghal self fuq id-dar. Hafna mill-impjieg part-time, dak kuntrattwali u ‘agency workers’ huma klassifikati bhala xoghol prekarju. ”

Il-problema ta’ xoghol prekarju hi wahda dinija filfatt kemm ETUC kif ukoll ILO qed jorganizzaw diversi kampanji sabiex tigi miggielda globalment din il-kultura gdida ‘ta’ skjavitu modern’  xprunata mill-politika neo liberali. Dan il-fenomenu mhuwiex problema ta’ l-Ewropeja biss, imma hija mxerrda mad-dinja kollha.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug temmen li wasal iz-zmien li l-haddiema u l-unjins jorganizzaw ruhhom biex jikkonfrontaw flimkien il-problema ta’ x-xoghol prekarju. Huwa tal-misthija li l-Assocjazzjoni ta’ min ihaddem, l-Kamra tal-kummerc u l-Federazzjoni ta’ Industrija jibqghu passivi fuq din il-materja u jitkellmu biss fuq kompetizzjoni u produttivita tal-haddiema, meta diversi ricerki juruk li l-haddiem b’xoghol prekarju huwa inqas produttiv minn dak b’xoghol sigur, minhabba l-insigurta, l-iskuntentizza u kundizzjonijiet nferjuri li jahdem fihom.

Zminietna tappella l-Partiti Nazzjonalista fil-Gvern biex flimkien ma’ Direttorat tax-xoghol u bl-appogg ta’ trejdjunijs jillegisla ligijiet u regolamenti godda sabiex jigi miggielda il-prekarjeta fis-suq tax-xoghol.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page