Government should lead by example in the fight against tax evasion

Press Release: 27/01/10
Stqarrija Stampa: 27/01/10
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Government should lead by example in the fight against tax evasion.

Zminijietna - Voice of the left, which is officially represented in the sectorial committees of MEUSAC, said that it welcomed the drafted directive, approved by the Council of Ministers on Economic and Financial Affairs of the EU, to enhance the mutual assistance between member states in the collection of taxes. This directive is yet to be discussed and approved in European Parliament.

Therefore we insist on local members of European Parliament to support this directive lay forward by the Council of Ministers. At the same time we demand from the Malta Government more enforcement, accountability and good governance to combat the problem of tax evasion in Malta. The General Auditor himself condemned the Government for failing to respect several financial rules in the awarding of contracts, for not issuing VAT receipts and for generally wasting public funds.

"Zminijietna states that, if we want to safeguard sustainability of the welfare state, increase the fight against tax evasion and strengthen democracy, these things should not be tolerated. Zminijietna is also supporting the declaration made by Union Haddiema Maghqudin beginning of this year, when they officially declared that as a Trade union it will push forward fiscal morality on the National agenda of the country."

“Taxes are morally and ethically just and are a vital source of income if we want to achieve a Social and ecological Europe. Tax evasion is a crime. Tax evasion also creates unfair competition between those who pay and those who evade paying taxes", concluded Zminijietna – Voice of the Left .

David Pisani
Public Relations Officer

Zminijietna – Voice of the Left
Mob: 79536914

PR: Gvern ghandu jkun ta’ Ezempju ghall-glieda kontra l-evazjoni ta’ taxxa.

Zminijietna –Lehen ix-Xellug, li hija ufficjalment rapprezentata fil-kumitati settorali ta’ MEUSAC, qalet li laqghet b’sodisfazzjon l-abbozz ta’ direttiva approvat mill-Kunsill tal-Ministri dwar l-Affarijiet Ekonomici u Finanzjarji sabiex tigi msahha l-ghajnuna reciproka bejn l-istati membri fil-gbir ta’ taxxi. Din id-direttiva ghad trid tigi diskussa u approvata fil-Parlament Ewropew.

Ghalhekk nheggu l-Membri Parlamentari Maltin fl-Ewropa biex jappoggjaw din id-direttiva mressqa mill-Kunsill tal-Ministri. Fl-istess hin nappellaw il-Gvern ghal aktar enforzar, akkontabilita u mgieba tajba sabiex tigi miggielda l-problema ta’ l-evazjoni ta’ taxxa f’Malta. L-istees Awditur Generali kkundanna l-Gvern li naqas milli jissorvelja diversi regoli fl-ghoti tal-kuntratti, naqas milli johrog ircevuti tal-vat, kif ukoll talli intefqu flus pubblici bla bzonn.”

“Zminijietna tqies li jekk irridu nharsu s-sostenibilita tal-welfare state, insahhu l-glieda kontra l-evazjoni ta’ taxxa u nsahhu demokrazija, dawn l-affarijiet m'ghandux jkunu ttollerati. Zminijietna qieghda tappoggja wkoll s-sejha li ghamlet l-Union Ħaddiema Maghqudin fil-bidu tas-sena fejn ddikjarat ufficjalment li bhala Trejdjujin ser timbutta l-quddiem fuq l-agenda tal-pajjiz, il-moralita fiskali.

Zminijietna temmen li t-taxxi huma moralment u etikament gusti u huma sors ta’ dhul mportanti jekk irridu nahdmu favur Ewropa Socjali u Ekologika. L-evazjoni ta’ taxxa hija krimini lejn is-socjeta. L-evazjoni ta' taxxa tohloq kompetizzjoni ngusta bejn dawk li jhallsu t-taxxa u dawk li jevaduha", temmet tghid Zminijietna – Lehen ix-Xellug.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Press Releases Main Page